Vedtatt av Stange kommunestyre 17.06.98. – K-sak 98/0036 Endringer vedtatt av Formannskapet 25.06.03. Endringer vedtatt av Kommunestyret 27.04.05. Endringer vedtatt av Driftsutvalget 02.02.12 – sak 3/12.

Last ned vedtektene i PDF

§1     FORMÅL

1.1.  Verdigrunnlag

Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling. Barnehagen skal bygge på grunnleggende verdier i kristen og humanistisk arv og tradisjon, slik som respekt for menneskeverdet og naturen, på åndsfrihet, nestekjærlighet, tilgivelse, likeverd og solidaritet, verdier som kommer til uttrykk i ulike religioner og livssyn og som er forankret i menneskerettighetene.

 

Barna skal få utfolde skaperglede, undring og utforskertrang. De skal lære å ta vare på seg selv, hverandre og naturen. Barna skal utvikle grunnleggende kunnskaper og ferdigheter. De skal ha rett til medvirkning tilpasset alder og forutsetninger.

 

Barnehagen skal møte barna med tillit og respekt, og anerkjenne barndommens egenverdi. Den skal bidra til trivsel og glede i lek og læring, og være et utfordrende og trygt sted for fellesskap og vennskap. Barnehagen skal fremme demokrati og likestilling og motarbeide alle former for diskriminering.

 

§1 Lov om barnehager.

 

1.1             Innhold

Barnehagen skal være en pedagogisk virksomhet.

 

Barnehagen skal gi barn muligheter for lek, livsutfoldelse og meningsfylte opplevelser og aktiviteter.

 

Barnehagen skal ta hensyn til barnas alder, funksjonsnivå, kjønn, sosiale, etniske og kulturelle bakgrunn, herunder samiske barns språk og kultur.

 

Barnehagen skal formidle verdier og kultur, gi rom for barns egen kulturskaping og bidra til at alle barn får oppleve glede og mestring i et sosialt og kulturelt fellesskap.

 

Barnehagen skal støtte barns nysgjerrighet, kreativitet og vitebegjær og gi utfordringer med utgangspunkt i barnets interesser, kunnskaper og ferdigheter.

 

Barnehagen skal ha en helsefremmende og en forebyggende funksjon og bidra til å utjevne sosiale forskjeller.

 

Departementet fastsetter en rammeplan for barnehagen. Rammeplanen skal gi retningslinjer for barnehagens innhold og oppgaver.

 

Barnehagens eier kan tilpasse rammeplanen til lokale forhold.

 

Med utgangspunkt i rammeplan for barnehagen skal samarbeidsutvalget for hver barnehage fastsette en årsplan for den pedagogiske virksomheten.

§1 Lov om barnehager.

 

§2     EIERFORHOLD

De kommunale barnehagene eies av Stange kommune.

 

§3     OPPTAK

3.1    Opptaksmyndighet

Rådmannen avgjør søknader om opptak.

Tidsfrist for innlevering av søknad til hovedopptaket skal hvert år kunngjøres i lokalavisene og kommunens hjemmesider.

 

3.2    Opptakskriterier     

1.     Barn bosatt i Stange kommune prioriteres.
2.    Barn som etter sakkyndig vurdering er funksjonshemmet og dersom barnet etter
       sakkyndiges og foreldrenes vurdering kan ha nytte av barnehageoppholdet.

       Lov om barnehager § 13.
3.    Barn som det er fattet vedtak om etter lov om barneverntjenester §§4-12 og 4-4
       annet og fjerde ledd.
 

3.3    Opptaksperiode

Opptaksperioden varer fra barnehageårets start (se § 7.2) det året søknaden innvilges til barnehageårets slutt det året barnet begynner på skolen (31.juli).

 

§4.    BETALING FOR OPPHOLD   
4.1    Rutiner for betaling og oppholdsavgift

Kommunestyret fastsetter satser for oppholdsavgift.

 

Betaling for barnehageopphold fordeles på 11. betalingsterminer pr. år.

Termin 07 er betalingsfri.

 

4.2    Friplass/redusert betaling

Rådmannen kan innvilge friplass eller redusert betaling, i henhold til gjeldende retningslinjer fastsatt av kommunestyret.

 

4.3    Sykdom hos barnet

Rådmannen kan etter søknad innvilge rett til redusert betaling for sammenhengende fravær utover en måned på grunn av sykdom. Dokumentasjon fra lege må følge søknaden.

 

§5.    OPPSIGELSE

5.1    Oppsigelsesfrist

Oppsigelsesfristen er 1 måned. Fristen på 1 måned regnes fra den første dagen i ny termin etter at oppsigelsen er mottatt.

Oppsigelsesfristen gjelder også delvis oppsigelse av plass.

 

Oppsigelsen må leveres skriftlig til barnehagens styrer.

 

5.2    Flytting

Ved flytting ut av kommunen, mister barnet som hovedregel barnehageplassen 1 måned etter flytting. Fristen på 1 måned regnes fra første dagen i ny termin etter flytting. Dersom det er særlige grunner, kan plassen etter søknad beholdes fram til 01.01 ved flytting i høsthalvåret og fram til 01.08 ved flytting i vårhalvåret. For at søknaden skal behandles, forutsetter det at det er søkt barnehageplass i tilflyttingskommunen.

5.3    Oppsigelse ved manglende betaling

Dersom betaling for 2 terminer står ubetalt, sendes varsel om tap av plass. Varselet skal inneholde dato for utestengelse, restanse og opplysninger om at kravet vil bli sendt til inkasso etter at utestengelse er gjennomført.

 

Når utestengelse er gjennomført, sendes inkassovarsel umiddelbart.

 

Rådmannen treffer vedtak om tap av plass. Det kan i spesielle tilfelle gjøres unntak fra regelen om tap av plass.

 

§6     LEKE- OG OPPHOLDSAREAL

De kommunale barnehagene i Stange har følgende netto leke- og oppholdsareal:

Barn over 3 år :           minimum 4        m² pr. barn

Barn under 3 år:          minimum 5,5     m² pr. barn

Normen gjøres gjeldende for heldagsopphold.

 

§7     ÅPNINGSTIDER

7.1    Daglig åpningstid

Åpnings- og oppholdstider i barnehagene skal være i samsvar med vedtatte driftsformer.

Åpningstida og tidspunkt for åpning og stenging fastsettes av rådmannen.

 

7.2    Barnehageåret

Barnehageåret starter 1.august.

Barnehagene er åpne alle hverdager, lørdager stengt.

I forbindelse med jul og påske holdes barnehagene stengt på jule- og nyttårsaften, og stenger kl. 12.00 onsdag før skjærtorsdag.

 

7.3    Ferier

Alle barnehager i Stange bør ha stengt 2 uker i juli.
Alle barn skal ha minst 4 ukers ferie, hvorav 3 uker skal tas om sommeren.

Styrer sørger for at foreldrene i god tid melder fra når barna skal ha sommerferie og i hvilken utstrekning de ønsker å bruke barnehageplassen i jule- og påskeuka. Styreren fastsetter ut fra dette bemanningsplan for barnehagen i nevnte tidsrom.

Dersom det er få barn i en barnehage i sommer- jul eller påskeferien kan barnehagene samarbeide.

 

7.4    Planleggingsdager

Det er avsatt 5 planleggingsdager i løpet av barnehageåret. Disse dagene er barnehagene stengt. Rådmannen fastsetter dagene, og de skal gå frem av barnehagens virksomhetsplan.

 

§8     FORELDRERÅD OG SAMARBEIDSUTVALG

8.1    Foreldreråd

Foreldrerådet består av foreldre/foresatte til alle barn i barnehagen.

For øvrig vises det til § 4 i Lov om barnehager med forskrifter og merknader foreldrerådets oppgaver og rettigheter.

8.2    Samarbeidsutvalget

Samarbeidsutvalget er sammensatt av foreldre/foresatte og ansatte i barnehagen, slik at hver gruppe er likt representert. Barnehagens eier kan delta etter eget ønske, men ikke med flere representanter enn hver av de andre gruppene.

§4 Lov om barnehager

 

Barnehagens samarbeidsutvalg skal ha følgende sammensetning:

2 representanter fra foreldrerådet og 2 representanter fra de ansatte i barnehagen.

I 1-avdelings barnehager kan rådet være sammensatt av 1 representant fra hver av partene.

For øvrig vises det til § 4 i Lov om barnehager med forskrifter og merknader, vedrørende samarbeidsutvalgets oppgaver og rettigheter.

 

Kommunen kan bestemme om det skal være felles samarbeidsutvalg for kommunal barnehage og grunnskole.

§ 5 Lov om barnehager.

Felles samarbeidsutvalg barnehage og grunnskole skal ha følgende sammensetning:

1 representant fra hver av foreldrerådene, 1 representant fra personalet i barnehagen, 1 representant fra personalet i skolen og 1 representant fra kommunen som eier.

 

§9     KLAGEADGANG

Avslag på søknad om barnehageplass og avslag på søknad om friplass/redusert betaling er enkeltvedtak og gir rett til å klage.

Jfr. Forvaltningslovens § 28.

Klagenemnda i Stange er endelig klageinstans.

 

§10    HELSEKONTROLL
Før et barn begynner i barnehage, skal det legges fram erklæring om barnets helse.
§23 Lov om barnehager.
§16 i "Miljørettet helsevern for barnehager og skoler m.v.

Opplysningene gis på eget skjema utarbeidet av Stange kommune.

 

§11    FORSIKRING

Stange kommune tegner ulykkesforsikring for barna i barnehagetiden og på vei til og fra barnehagen.

Kommunen har ingen erstatningsplikt for barnas eiendeler i barnehagen.

 

§12    INTERNKONTROLLSYSTEM

Barnehagens internkontroll følger Stange kommunes internkontrollsystem.

Formålet med internkontroll er å fremme

·         arbeidsmiljø og sikkerhet

·         vern mot helse- og miljøskader

·         vern av ytre miljø mot forurensing

 

§13    TAUSHETSPLIKT OG OPPLYSNINGSPLIKT OG POLITIATTEST

13.1   Taushetsplikt

Alle ansatte i barnehager er underlagt forvaltningslovens regler om taushetsplikt.

§20 Lov om barnehager

 

 

 

13.2   Opplysningsplikt

Barnehagepersonalet - vanligvis styrer - har opplysningsplikt til sosial tjenesten og barneverntjenesten. §§21 og 22 Lov om barnehager

 

13.3   Politiattest

Alle som er tilsatt i barnehagen skal legge fram attest fra politiet. Kravet gjelder både fast, midlertidig ansatte og vikarer.

§ 19 Lov om barnehager

 

§14    VEDTAKSMYNDIGHET M.V.

Vedtak /opptak etter denne forskrift tillegger rådmannen eller den han har bemyndiget i henhold til delegasjonsreglement.

 

§15    ENDRING AV VEDTEKTER

Vedtektene og eventuelle prinsipielle vedtektsendringer skal behandles og godkjennes av Stange kommunestyre.

Mindre endringer kan behandles og godkjennes av Rådmannen.