Vedtak og dokumenter

Med hjemmel i plan- og bygningsloven §11-15 har kommunestyret vedtatt kommuneplanens arealdel 2020-2032 med tilhørende bestemmelser og kart datert 02.06.2020. Se møtekalender for 17.juni 2020 - sak 42/20: https://innsyn.stange.kommune.no/motekalender/motedag/200108655
Her er dokumentene til den politiske behandlingen med saksframlegg og protokoll (vedtak), samt plandokumentene og alle vedlegg, blant annet dokumenter knyttet til merknader og innsigelsesbehandling. Link til planbeskrivelsen, samt juridisk plankart og planbestemmelser, finner du også lengre ned i denne artikkelen.

Som en del av vedtaket ble det avgjort at to næringsområder som det var innsigelser til og som det ikke ble oppnådd enighet om gjennom mekling hos Fylkesmannen, skal oversendes kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) for avgjørelse der. Kommunestyrets vedtak oppfordrer også til rullering av planen i løpet av denne kommunestyreperiode. En rullering er en mindre omfattende revisjon som kan være geografisk eller tematisk avgrenset.

Det er altså områder i planen som fortsatt er uavklarte og skal avgjøres i departementet. Det gjelder foreslått næringsareal ved Kolostuen (Sørlikrysset) og dette planområdet er tatt helt ut av plankartet i påvente av avgjørelse. Det samme gjelder planbestemmelse for Skavabakken som er tatt ut av bestemmelsesdokumentet. Dermed kunne planen for øvrig vedtas av kommunestyret.

Alle innkomne merknader til planforslaget er oppsummert og kommentert i merknadsdokument ved sluttbehandling 17.6.2020, der er også alle innkomne merknader gjengitt i sin helhet i samledokumenter. Alle innspill med forslag til ny arealbruk, ble vurdert og kommentert i silingsdokument, vedlagt sak ved 1.gangsbehandling 03.04.2019. Se linker til begge kommunestyremøter under.

Planvedtaket er endelig og det er ikke klageadgang.

Samfunnsdel og arealdel

Kommuneplanen består av samfunnsdel og arealdel. Kommuneplanens arealdel er basert på samfunnsdelen 2014-26 med sine visjoner for Stange kommune, konkrete vekstmål og satsningsområder, og ikke minst langsiktig arealstrategi. Den gir tydelige føringer for utviklingsretning og prioriteringer i kommunen. Etter høring av forslaget til arealdel våren 2019 var det mange innsigelser fra myndigheter og det var også mange merknader fra innbyggere og andre. Det har resultert i en del endringer, blant annet er flere foreslåtte boligarealer tatt ut av planen.

Nøkkeltall

Planforslaget legger til rette for hvordan arealer kan disponeres for å nå målsetninger for vekst og utvikling i kommunen. Noen nøkkeltall fra planforslaget er:

  • 650 nye boliger
  • 650 dekar næringsområder
  • 20 km gang/ sykkelveg
  • 8 km Mjøssti
  • 136 daa dyrket mark omdisponeres
  • 180 daa dyrket mark tilbakeføres planmessig til LNF

Plandokumenter

Alle øvrige dokumenter til Kommuneplanens arealdel 2020-2032 er tilgjengelig i kommunens møtekalender. 
Linker til de politiske møtene der kommuneplanen har vært oppe til behandling er linket til under:

Digitalt plankart

Plankartet for Kommuneplanens arealdel 2020-2032 er tilgjengelig for visning i kommunens digitale kartløsning – hedmarkenkart.no under kartlaget «Arealplaner».

Det er også laget en egen kartløsning for visning av Kommuneplanens arealdel 2020-2032, som er tilgjengelig via denne linken:https://kommunekart.com/klient/stange/kpa

I denne kartløsningen kan brukeren skru av/på hensynssoner og flere kartobjekter for å lette lesbarheten og bruken.
Det er laget en egen brukermanual for hvordan man kan bruke kartløsningen for kommuneplanen, denne er tilgjengelig her: Brukerveiledning for visning av plankartet til Kommuneplanens arealdel 2020-2032