Stange kommune vedtok sin kommunale planstrategi sommeren 2012. Formålet var å klargjøre hvilke planoppgaver kommunen bør starte opp eller videreføre for å legge til rette for ønsket utvikling i kommunen. Gjennom arbeidet med kommunal planstrategi (offentliggjort 9.mai 2012) vedtok kommunestyret at kommuneplanen skal revideres. Gjeldende samfunnsdel for kommuneplanen for Stange ble vedtatt 17.11.2004, mens gjeldende arealdel ble vedtatt 18.1.2006. Mye har skjedd siden den gang. Utviklingstrekkene i Stange samt landet for øvrig, tilsier at behovet er der for en helhetlig revisjon av kommuneplanen.

Samfunnsdelen skal:

"(…) ta stilling til langsiktige utfordringer, mål og strategier for kommunesamfunnet som helhet og kommunen som organisasjon. Den bør inneholde en beskrivelse og vurdering av alternative strategier for utviklingen i kommunen". (PBL § 11-2).

Kommuneplanens samfunnsdel skal være grunnlag for sektorenes planer og virksomhet i kommunen. Den skal gi retningslinjer for hvordan kommunens egne mål og strategier skal gjennomføres i kommunal virksomhet og ved medvirkning fra andre offentlige organer og private." (PBL § 11-3).

Planprogram

Samfunnsdelen av kommuneplanen er en omfattende plan. Den skal ta stilling til alt som rører seg i kommunesamfunnet - kommunen som samfunnsutviklinger - men også selve organisasjonen - kommunen som tjenesteleverander. For å få til en god samfunnsdel kreves det en plan for planen. Og det er dette som ofte blir omtalt som et planprogram.

Stange kommune vedtok planprogrammet for arbeidet med kommuneplanens samfunnsdel 6.mars i kommunestyrets møte.

Hensikten med planprogrammet er å få til et best mulig planlagt arbeid, og planprogrammet er et unikt verktøy for å presisere arbeidet med samfunnsdelen. Samtidig fungerer planprogrammet som et verktøy i det videre arbeidet. Er alle hensyn ivaretatt og drøftet? Menyen til venstre gir et dypere innblikk i andre viktige momenter planprogrammet tar opp, som organisering av arbeidet, medvirkning og frister og milepærler. Planprogrammet tvinger oss til å finne fram til hovedutfordringene i det kommende arbeidet, og å tenke gjennom en del sentrale problemstillinger. Det er i planprogrammet vi legger rammene for arbeidet med samfunnsdelen.

Således bidrar planprogrammet til å presisere hvilke tema vi skal fokusere på, og hva rulleringen av kommuneplanen i all hovedsak skal omhandle.