Trykk på bildet for større versjon

Figur 6.1. viser den politiske organiseringen av kommuneplanarbeidet, mens figur 6.2 viser den administrative organiseringen (trykk på bildet for større versjon).

Som det fremkommer av planprogrammet for kommuneplanens samfunnsdel, har planutvalget sammen med driftsutvalget blitt satt som komiteer i arbeidet med ny samfunnsdel av kommuneplanen. Planutvalget vil arbeide med fokusområdene infrastruktur og bolyst/attraktivitet, mens driftsutvalget vil arbeide med barnehage, skole og utdanning og folkehelse. Begge komiteene vil arbeide med ambisjonsnivået for befolkningsvekst og kommunens hovedmål og visjon.

Komiteearbeidet ble lagt opp slik at det forut for hvert komitemøte ble sendt ut et utfordrings- og refleksjonsnotat, slik atpolitikerne kunne sette seg inn i relevante problemstillinger. I starten på hvert av komiteemøtene ble det gitt en kort orientering fra administrasjonen, basert på refleksjonsnotatet. Deretter ble det åpnet for gruppearbeid og plenumsdiskusjon. Hensikten med komiteearbeidet har vært å komme frem til overordnede prinsipper for de fire fokusområdene.