Kommuneplanen er kommunestyrets viktigste styringsdokument og legger premissene for hvordan Stange kommune skal utvikle seg de neste 12 årene. Samfunnsdelen får dermed konsekvenser for kommunens innbyggere og derfor ønsker Stange kommune å arbeide for en aktiv medvirkning i planfasen. Politikerne har allerede valgt ut hvilke områder som vil bli prioritert i samfunnsdelen:

 • Barnehage, skole og utdanning
 • Folkehelse
 • Infrastruktur
 • Bolyst/attraktivitet.

Medvirkningen vil dermed konsentrere seg inn mot disse fokusområdene. Medvirkning er et viktig verktøy for å legge til rette for ønsket samfunnsutvikling. Gjennom medvirkningsprosessen ønsker vi å få inn kunnskap så vel som innspill om behov og mangler, samtidig som vi ønsker å få til en bred forankring av kommuneplanens samfunnsdel. Det er i kommuneplanen kommunens mål og strategier for den fremtidige utviklingen skal diskuteres, og vi ønsker debatten velkommen.

Samtidig som planprogrammet for kommuneplanens samfunnsdel ble vedtatt, ble plan for informasjon og medvirkning i kommuneplanrulleringen vedtatt. Denne sier noe om hvilke tiltak Stange kommune ønsker å iverksette for å øke engasjementet og informasjonen vedrørende arbeidet med kommuneplanens samfunnsdel.

Nedenfor finner du en oversikt over medvirkningsprosessen og hvordan innspillene er blitt ivarettatt i planprosessen:

Medvirkning

 • Plansmia på Tangen

Det overordnede inntrykket fra medvirkningsprosessen er at mange av temaene og problemstillingene som har blitt tatt opp, er sammenfallende. Det er lite som skiller interessentene fra hverandre, verken innad eller mellom gruppene. Kommuneplanens samfunnsdel, slik den nå foreligger, kan således tolkes som et felles uttrykk for hvilke tema politikerne, så vel som kommunens innbyggere, anser som viktige å ha fokus på i kommende planperiode.

I tillegg har kommuneplanens samfunnsdel tatt hensyn til følgende prosesser:

 • Åpen kveld på Herredsvang (2.april) i forbindelse med prosjektene Trygt Naboskap og Trafikklykke
 • Plansmia på Tangen i forbindelse med arbeidet med kommunedelplan for Tangen
 • Espa velforening, der administrasjonen ble bedt om å holde en orientering (14.februar 2013) og overhøre innspillsfasen (10.juni 2013).

Kommuneplanens samfunnsdel har også tatt hensyn til de innspill som kom fra følgende høringsinstanser, i forbindelse med offentlig ettersyn av planprogrammet for kommuneplanen samfunnsdel:

 •  Landbrukskontoret
 •  Statens vegvesen
 •  Fylkesmannen
 •  Jernbaneverket
 •  Barn og familie
 •  Helse og rehabilitering
 •  Naturvernforbundet
 •  Tangen AUF
 •  Flyktningtjenesten

Innspill som kom i forbindelse med kommunal planstrategi fra velforeningene, barn og unge, samt virksomhetene, er også dratt veksel på i kommuneplanarbeidet.