En plansmie er en metode for medvirkningsarbeid i planleggingsprosesser. Den består av tradisjonelle elementer som innspill, forslag, høring og dialog. Det som gjør plansmie spesielt, er først og fremst at hele prosessen fra åpning til avslutning, foregår i løpet av en svært kort periode. Det gir en intensiv og dynamisk prosess. Hensikten med plansmie er at det skal være et direkte medvirkningsarbeid hvor muligheter og konflikter blir belyst og tatt opp til vurdering. Slik blir det kort vei fra forslag til eventuelt å bli nedfelt i en plan, eller synliggjort som konfliktområde. Motsetninger kommer tidlig til syne og det kan skapes forståelse for de kompromisser og valg som gjøres. Målet er at alle som har vært med i prosessen vil ”godkjenne” et ferdig planforslag, eventuelt med synliggjorte konfliktområder.

Plansmie er et forum som skal være åpent for alle, det hersker en positiv, konstruktiv og tolerant stemning, det foregår viktig arbeid under kyndig ledelse. Respekt for hverandre, for plansmias form og innhold og for arbeidet som foregår, er en forutsetning.

Hva er ikke en  plansmie?

Det er ikke et forum hvor det gjøres formelle, bindende vedtak. Det gjør politikerne senere.

Det er ikke her det lages kommunedelplan, reguleringsplan eller bebyggelsesplaner, men et grunnlag som peker ut en retning for utvikling.

Det er ikke et sted man behøver å si alt man mener om alt og alle.

Plansmia på Tangen

På Tangen er det oppstart den 4.april, det er intensive arbeidsdager fra 9.-12. april og avslutning den 17. april. Det er allerede mobilisert til deltakelse gjennom oppstart av kommunedelplanarbeidet og åpne møter og informasjon  i den forbindelse. Også offentlige myndigheter uttalte seg til planprogrammet og kom med mange nyttige og relevante innspil til utvikling på Tangen. Alle disse innspill er med i plansmiearbeidet.

I midten av februar ble det i forbindelse med åpent møte etablert arbeidsgrupper og noen av disse har fortsatt arbeidet. Disse blir viktige bidragsytere til plansmien og blir invitert til egne møter. Også foreninger og organisasjoner er interessante å få innspill ifra. Andre som ønsker og har behov kan også avtale møte med plansmiekonsulentene. Også offentlige myndigheter og relevante private aktører inviteres til egne møter.

I tillegg til disse forhåndavtale møtene, blir det åpent plankontor hvor man kan snakke med plansmiearkitektene eller kommunens representant, det blir flere åpne møter og verksteder med eget opplegg for innspill, diskusjon og presentasjon av foreløpig planforslag, eventuelt alternativer og interessemotsetninger.

Oppfordring

De gruppene som i liten eller ingen grad har organisert seg i grupper eller latt høre fra seg, er kanskje de viktigste: framtidens tangensokninger- ungdom og unge voksne. Er dette dine utflyttede unger; send oppfordringen til dem og deres venner! Er du sjøl blant dem og har meninger om hva som skal til for at du vil bo Tangen som voksen, kom til plansmie eller send en mail! Få med deg flere, kom sammen, diskuter!

Brenner du inne med ideer?

Kontakt Ingeborg Storbæk, postmottaket@stange.kommune.no

Følg med på:             http://www.stange.kommune.no/category8019.html