Utvikling i folkemengde i Stange kommune

2007200820092010201120122013201420152016201720182019
18642188211898219104191541919019407197372001320119203172064620944

Kilde: SSB tabell 06913. Folkemengde pr 1. januar.

Folkemengde skolekretser 1995-2019

Kommunefakta SSB

 

Tall fra Statistisk Sentralbyrå viser at Stange har hatt en positiv befolkningsvekst siden 1990, men noe under det nasjonale gjennomsnittet i senere år. I kommuneplanens samfunnsdel, vedtatt 18.7.2014, er målet at befolkningsveksten skal ligge rundt landsgjennomsnittet på 1,2%.

Folketilvekst Stange

 

De siste fire årene har Stange kommune har hatt den høyeste befolkningsveksten i Hedmark og Oppland, og dette fortsetter i 2017.

Befolkningsutvikling 2017

 

Innflytting og utflytting i kommunen varierer fra år til år. Det er mange som flytter inn og ut av kommunen, rundt 2000 personer hvert år, men totalt sett er innflyttingen litt større. I gjennomsnitt ligger nettoinnflyttingen på rundt 140 personer i året.  Mer informasjon om flyttemønstre i kommunen kan leses i nyutgitt rapport om flyttestrømmer i Stange og nabokommunene.

Med et fødselsoverskudd som ligger rett rundt null, er folketilveksten i Stange, som mange andre Hedmarkskommuner, avhengig av innflytting og innvandring. Derfor er grafen for folketilvekst svært lik grafen for nettoinnflytting. Vekstmålet vedtatt i kommuneplanens samfunnsdel er 1,2% per år.

Folketilvekst fødselsoverskudd

Ser vi på tabellen under ser vi at den gjennomsnittlige prosentvise folketilveksten per år er skjevt fordelt mellom de forskjellige skolekretsene.

Kretsvis fordeling av folketilvekst siden 2013

Fordeler vi den reelle (positive) folketilveksten som er skjedd i kommunen siden 2008, ser vi at cirka 2/3 av veksten har kommet i kretsene som konstituerer Ottestad, og1/3 i kommunesenteret.

Gjennomsnittlig andel av positiv vekst

 

Tabellen under viser boligbyggingen i Stange kommune siden 2006, som det totale antallet nye boenheter ferdigstilt i perioden. Figuren viser selv om boligbyggingen har variert fra år til år, har det vært desidert sterkest vekst i Ottestad og Stangebyen. Boligtettheten (antall boenheter per dekar) er høyere i Ottestad enn i resten av Stange, og det bor i gjennomsnitt 2,1 personer per bolig i kommunen.