FAU (Foreldrerådets arbeidsutvalg), Arstad skole

Alle foreldre som har barn i skolen, er medlemmer at skolens foreldreråd. Foreldrerådet velger et arbeidsutvalg (FAU), som er foreldrenes stemme overfor skolen. FAU skal blant annet sikre reell medvirkning fra foreldre og ha medansvar for at elevenes læringsmiljø er trygt og godt.

FAU er hjemlet i opplæringsloven § 11-4

FAU skal representere alle foreldrene ved skolen og bidra til at samarbeidet mellom hjem og skole er godt.

FAU blir også valgt inn i skolens samarbeidsutvalg (SU), skolemiljøutvalget (SMU) og Kommunalt foreldreutvalg (KFU).

FAU er ansvarlig for blant annet 17-mai arrangement ved skolen, Kulturtorg, lotteri mm. Midlene som kommer inn gjennom de ulike aktivitetene, er med på å finansiere aktiviteter, kunne gjøre innvesteringer og annet som skal komme barna og miljøet ved skolen til gode.

Samarbeidsutvalget (SU)

Samarbeidsutvalget (SU) er skolens øverste rådgivende organ, og her er alle partene i skolen representert: elever, foreldrene, undervisningspersonalet, andre tilsatte og to representanter fra kommunen, hvor rektor skal være den ene. SU har rett til å uttale seg i alle saker som gjelder skolen, som for eksempel budsjett, virksomhets- og utviklingsplaner, fritidsaktiviteter mm.

Skolemiljøutvalget (SMU)

Hensikten med skolemiljøutvalget er å sikre at skolen  har et systematisk arbeid for et godt skolemiljø. SMU skal være rådgivende organ for skolen i saker knyttet til dette. Elevene, foreldrene, skolen, ansatte i skolen og en representant fra kommunen skal være representert. Foreldrene og elever skal til sammen ha flertall i SMU. Det er skoleeiers og rektors ansvar at alle rådsorgan blir opprettet og fungerer i samsvar med bestemmelsene i opplæringsloven.

Kommunale foreldreutvalg (KFU)

Mellom FAU ved den enkelte skole og FUG på sentralt nivå, er det ikke noe lovhjemlet foreldreorgan. Hensikten med KFU er å koordinere skolenes behov og ønskene i kommunen, og å drive opplæring og erfaringsutveksling. KFU består som regel av FAU-lederne ved skolene i kommunen.