Er du, eller en du er pårørende til, i behov av helse- og omsorgstjenester? Ta kontakt med Tjenesteenheten på telefon 62 56 20 35. Du treffer oss mandag til fredag mellom kl 09 og 15, vi har kontor på Stange Rådhus.

Tjenesteenheten vil kunne svare på spørsmål, gi veiledning og ta i mot søknader om helse- og omsorgstjenester. Kartlegging foretas i samråd med søker, med utgangspunkt i å oppnå størst mulighet selvstendighet i aktiviteter som er viktige for søkeren. Det innebærer et fokus på hverdagsmestring, rehabilitering og bruk av velferdsteknologi.

Tjenesteenheten er koordinerende enhet og skal:

 • Være henvendelsessted for råd, veiledning og søknad om helse- og omsorgstjenester
 • Sikre helhetlig vurdering av den enkelte søkers hjelpebehov
 • Sikre koordinerte tjenester
 • Sikre at søkere får helhetlige, fleksible og forutsigbare tjenester med utgangspunkt i søkers ressurser

Tjenesteenheten behandler søknad om:

 • Hjemmesykepleie
 • Hjelp i hjemmet, praktisk bistand
 • Sykehjemsopphold
 • Omsorgsbolig
 • Dagaktivitetstilbud for innbyggere med demenssykdom
 • Støttekontakt
 • Avlastning
 • Omsorgsstønad
 • Individuell plan
 • Matombringing

Søknadsskjema for tjenester og omsorgsbolig.

Enkelte tjenester utløser en Egenandel for den enkelte.


Trenger du kontakt med hjemmesykepleien på kveld og helg: 62562200