Ottestad helse og omsorgssenterAvdeling nord består av 10 somatiske langtidsplasser. Her er det fokus på å gi den enkelte pasient nødvendig helsehjelp og oppfølging samtidig som det skal være et godt sted å bo.

Avdeling vest har 8 korttidsplasser hvorav fire er lindrende plasser. Vårt mål er at vi skal ha god kompetanse på lindrende pleie og omsorg. Vi har fokus på hverdagsmestring og gode pasientforløp.

Avdelingssykepleier på avdeling Nord/Vest er utdannet sykepleier med videreutanning i kreftomsorg.

Vi er på jobb for at våre pasienter skal ha en best mulig hverdag ut i fra de ressursene vi har. Individualitet er et nøkkelord. Vårt mål er at oppholdet hos oss skal bli en god opplevelse.

Vi er opptatt av å ha et godt arbeidsmiljø, og vi har noen nærværsfaktorer som er viktige for oss:

  • God kommunikasjon
  • God sjøl – ledelse
  • Fokus på løsninger, ikke hindringer
  • Mestre arbeidsoppgaver = trivsel
  • Positivitet
  • Mindre aleneansvar
  • Gode holdninger