Følgende vedtak gir føringer for utviklingen i Stangekommune

Nasjonale føringer:

 • Plan - og bygningsloven - plandelen
 • Naturmangfoldsloven
 • Nasjonale forventninger til kommunal - og regional planlegging
 • Nasjonal transportplan (NTP)
 • Handlingsplan for riksveger

Regionale føringer:

 • Regional planstrategi
 • Samordnet miljø, areal og transportplan (SMAT)
 • Fylkesdelplan for energi og klima
 • Regional samferdselsplan
 • Fylkesdelplan for kulturminnevern
 • Retninglinjer for planarbeid
 • Trafikksikkerhetsplan for Hedmark fylke
 • Handlingsplan for fylkesveger