Stange kommunes overordnede mål for å skape bolyst: utvikle et livskraftig lokalsamfunn med varierte botilbud

Hvordan et sted oppleves og oppfattes blir stadig viktigere for valg av bosted. Etter hvert som den materielle levestandarden øker for mange, vil spørsmålet om livskvalitet bli mer aktuelt. Hvordan har vi det rundt oss? Og hvordan virker det fysiske og det sosiale miljøet inn på trivsel, velvære og samhandling?

 

Stedsutvikling er avgjørende i arbeidet med å utvikle et attraktivt og livskraftig lokalsamfunn.  Stedsutvikling skaper engasjement, bevissthet og optimisme for fremtiden. Stedsutvikling bidrar til trivsel, bolyst og attraktivitet.

 

Overordnede prinsipper for stedsutviklingen:

  • Gode oppvekstmiljø for barn og unge skal stå i sentrum
  • Tilgjengelighet for alle
  • Utvikling av gode møteplasser for alle
  • Estetikk og grønne lunger
  • Medvirkning
  • I størst mulig grad, unngå nedbygging av områder for matproduksjon

 

Forskning viser (Telemarksforskning 2012, Østlandsforskning 2003) at det er folk som skaper steder, ikke bare gjennom sitt antall, men også ved sine holdninger og handlinger. Det er ildsjeler, entreprenører, næringsaktører, kulturaktører, politikere, samt innbyggere for øvrig som skaper steder. Dette forsterkes i kreative, kompetente og åpne – både formelle og uformelle – nettverk. Kommunens viktigste rolle er derfor å tilrettelegge for at disse nettverkene kan blomstre. Å støtte opp under lag og foreninger og videreutvikle kulturtilbudet i kommunen er et viktig ledd i dette arbeidet.

Et bomiljø hvor det er godt å bli gammel er også et godt miljø og vokse opp i. De personene som kommunen har et ansvar for å skaffe bolig, som selv ikke har mulighet til å eie, må tilbys gode boforhold. Disse faktorene synliggjør behovet for å utarbeide en helhetlig boligpolitikk for Stange kommune.

Stange kommune har det konkurransefortrinnet at vi kan tilby boområder som passer ulike ønsker og behov.  Ved å ta i bruk hele kommunen kan Stange tilby et variert botilbud. Å ta hele kommunen i bruk er også god ressursutnyttelse. På denne måten vil kulturlandskapet og bostedene i tettsteder og grender bli tatt vare på og vedlikeholdt. For å lykkes i å sikre et variert botilbud også til fremtidige generasjoner skal Stange kommune styrke sin rolle som boligpolitisk aktør, og i større grad enn før skal attraksjonskraften som ulike steder innehar spille en viktig rolle i planleggingen.