Stange kommunes overordnede mål for barnehage, skole og utdanning: skape en kultur for læring og danning, gjennom kvalitet og tilpasning i oppvekstsektoren.

Uten kunnskap, ingen utvikling

Kunnskap har i økende grad blitt en basis for utvikling og innovasjon. En av forutseningene for velferd og verdiskapning i fremtiden er utdanning, og gjennom dette blant annet evnen til å ta i bruk ny teknologi, nye produkter og nye organisasjons – og arbeidsformer. I Stange kommune skal vi gjennom satsningen på kunnskap hos barn og unge skape en kultur for læring og utdanning, og bidra til å utvikle fremtidens samfunn. Kommunens overordnende oppdrag er å skape et godt læringsmiljø og økt læringsutbytte.

Undersøkelser viser at majoriteten av elevene opplever et godt skolemiljø. En av utfordringene i Stangeskolen er for store forskjeller i resultater mellom skolene og innad på den enkelte skole. Vi vet også at kunnskaps – og ferdighetsnivået etter gjennomført grunnskole, har betydning for gjennomføring av videregående skole. Vår målsetting er å heve nivået og utjevne forskjellene.

Skal vi lykkes i å skape et godt læringsmiljø og økt læringsutbytte, er det viktig å ha sterkt fokus på relasjonen til hvert enkelt barn/elev, og sikre ivaretakelse og utvikling av barnets/ungdommens undring og nysgjerrighet. Å legge forholdene til rette for fysisk aktivitet i skolen står sentralt. Stange

kommune skal ha klare forventninger til ansatte, elevenes egeninnsats og foreldrenes oppfølging av egne barn i barnehage og skole. Gode læringsmiljøer ivaretar læring og danning, og fremmer helse, trivsel og en god sosial utvikling. Læringsmiljøer der det er et godt fysisk miljø og barn og unge ikke opplever krenkende adferd og utestenging, vil bidra til en god sosial og faglig utvikling og gi muligheter for positiv identitetsdannelse.

I løpet av kommuneplanarbeidet har betydningen av kvalitet i oppvekstsektoren kommet tydelig frem, både for folkehelsen, attraktiviteten og samfunnsutviklingen i kommunen vår. Derfor er det en målsetting at kvalitet skal veie vesentlig tyngre enn alle andre hensyn når vi nå staker ut kursen for en felles plan for barnehage og skole. I kraft av ny plan for oppvekstsektoren skal hele utdanningsløpet – fra barnehage og ut grunnskolen – ses i sammenheng. Skoleutredningen vedrørende strukturelle tiltak i grunnskolen i Stange, skal se nærmere på hvordan Stangeskolen best bør utvikles for fremtiden.

Å jobbe for en enhetlig Stangeskole er en kontinuerlig målsetting. Vi vil ha en robust organisering av oppvekstsektoren. Hva som ligger i dette utdypes i kapitlet som omhandler kommunen som organisasjon. Skal vi lykkes i å få økt gjennomføring av våre elever i videregående opplæring, må det legges vekt på motivasjon og en kultur for utdanning, gjennom blant annet arbeid med tidlig innsats og et bredt samarbeid i skolen.

Tverrfaglig samarbeid er viktig fordi barn lever livet sitt i en sammenheng, der forhold i hjemmet, på skole og på fritiden påvirker hverandre gjensidig. Dette betyr at alle som jobber med barn og unge må snakke sammen og samkjøre innsatsen for å gi barn en god oppvekst.

Høy kvalitet på barnehage og skole er en forutsetning for å nå visjonen ”sammen om vekst og utvikling”.

En kultur for læring og danning, innebærer også at barn og unge skal trives på sin reise til voksenlivet. Satsningen på bolyst må derfor ses i sammenheng med gode oppvekstmiljø for barn og unge.