Stange kommunes overordnede mål for infrastruktur: legge til rette for en effektiv og moderne infrastruktur.

Aldri har storsamfunnet investert så mye, så bredt og på samme tid i Hedmark som nå. Dette er historisk. Samtidig vet vi hvilken drivkraft infrastrukturen har for samfunnsutviklingen, både når det kommer til konkurranseevne, bosetting, pendlingsmuligheter, tjenesteproduksjon og oppvekstsvilkår. Samferdsel er således et viktig virkemiddel for å bidra til regional og ikke minst lokal samfunnsutvikling.

En velfungerende infrastruktur er forutsetningen for at folk kan bygge og bo. Utbygging av dobbeltspor på Dovrebanen og firefelts E6 vil øke attraksjonskraften til Hamarregionen og Stange kommune. Ny kommunedelplan for Tangen synliggjør vekstpotensialet som ligger her, og er et ledd i kommunens strategi for å nå fylkets målsetting om ”220 000 innbyggere i 2020”.

For mange vil en godt utbygd kollektivtransport være avgjørende for et godt bomiljø og muligheten til å delta i arbeid og det øvrige samfunnslivet. Å jobbe for et godt buss- og togtilbud i regionen skal stå i fokus fremover. I samarbeid med Hedmark trafikk skal vi hele tiden jobbe for gode løsninger. Kollektivsatsningen skal styrke Stangebyen som kommunesenter og kollektivknutepunkt.

Trafikksikkerhet er viktig for å sikre et godt bomiljø, samt barn og unges oppvekstvilkår. Der det er hensiktsmessig, vil Stange kommune være på offensiven for å se på nye måter å bygge gang – og sykkelveger på, som er mindre kostnads- og arealkrevende enn i dag.

Det er en uttrykt politisk målsetting om kontinuerlig å ligge på et riktig nivå når det kommer til dimensjonering av vann og kloakk.  Med dette menes at vi verken skal over- eller underdimensjonere, men at kapasiteten på vann og avløp til en hver tid skal være tilpasset behovet. For å komme opp på riktig nivå, handler det like mye om utbedring av eksisterende infrastruktur som å investere i nytt. Hensyn som blir viktig å ivareta er kapasitet samt riktige og gode løsninger. Kommunens rolle skal være å tilrettelegge, bestille og stille krav, samtidig som vi er reguleringsmyndighet.

Vi skal også være på offensiven der hvor kommunen selv ikke har hovedansvaret. Utbygging av et tilfredsstillende bredbåndsnett er viktig for samfunnsutviklingen, samtidig som det spiller en viktig rolle for å nå målet om kvalitet og utvikling, både i oppveksts – og helsesektoren. Videre er det en målsetting å gjøre mer av kommunens tjenester tilgjengelig på nett. Et velfungerende bredbånd er en forutsetning for å lykkes.

Næringsutvikling – en attraktivt bo – og arbeidsmarkedsregion

En effektiv og moderne infrastruktur – både på bredbånd, veg, jernbane, vann og kloakk – øker også mulighetene for næringsetablering, og modernisering av arbeidsmarkedet. Satsningen på infrastruktur og bolyst, må derfor også ses på som satsning på næring.  Vi trenger økt næringsetablering og sikre arbeidsplasser. Det virker forebyggende på den høye arbeidsledigheten blant unge i kommunen. Å være i arbeid virker positivet på folkehelsa.

Gjennom befolkningsveksten følger også næring.  Næringer ser verdien av kompetanse og stabil arbeidskraft. En overordnet strategi er å se næringsutvikling i et regionalt perspektiv. Det som er bra for naboen, er også bra for oss. Dette for å løfte regionen som en attraktiv bo – og arbeidsmarkedsregion. Stange kommune skal også være proaktiv og tilrettelegge for næringsutvikling lokalt. Dette krever en lokal strategi. Gjennom kommunens strategiske næringsplan vil kommunen tydeliggjøre sin rolle som tilrettelegger for næringsutvikling. Landbruket i Stange representerer en stor del av næringslivet i kommunen, og her har vi hele verdikjeden representert. Å videreutvikle et av våre største fortrinn på næringssiden, er en viktig satsning fremover. Samtidig skal vi gjennom den nasjonale satsningen ha fokus på økt matproduksjon og en god skogbruksforvaltning. Jordvernet veier tungt, men vil vurderes opp mot andre hensyn.