Detaljregulering

Detaljregulering brukes for å følge opp kommuneplanens arealdel, eventuelt etter krav fastsatt i en vedtatt områderegulering.

Detaljregulering kan skje som utfylling eller endring av vedtatt reguleringsplan.

Private, tiltakshavere, organisasjoner og andre myndigheter har rett til å fremme forslag til detaljregulering.

Private forslag må følge opp hovedtrekk og rammer i kommuneplanens arealdel og foreliggende områdereguleringer. Reguleringsplan skal utarbeides av fagkyndige.