Kort beskrivelse LIS 1 i Stange kommune, Stange legesenter

Stange kommune ligger på østsiden av Mjøsa rett sør for Hamar. Det er ca 1 times kjøring til Gardermoen, 1 ½ times kjøring til Oslo. Kommunen har i overkant av 20 000 innbyggere. Stange er en landkommune. Kommunesentret er Stange sentrum der blant annet Stange legesenter er lokalisert.

Kommunen har interkommunal legevakt samlokalisert med akuttmottaket på Hamar Sykehus. Det samarbeides med kommunene Hamar, Løten og Ringsaker Sør om legevakt. For tiden inngår ca 60 leger i ordningen.

Det er inngått fastlegeavtale og avtale om kommunale bistillinger med 20 leger i Stange kommune. Legene har tilsynsoppgaver på sykehjem, helsestasjoner, ungdomshelsestasjon og Ilseng fengsel.

Stange har egen kommuneoverlege i 100% stilling. Kommunen har gått inn i et interkommunalt samarbeide om samfunnsmedisin. Kommuneoverlegene i de fire Hedemarken-kommunene er samlokalisert på Hamar, har hovedansvar for hver sin kommune og deler ellers fagansvar seg imellom.

Kommunen har også sykehjemsoverlege i 100% stilling. Hun jobber mye på systemnivå, men kjenner sykehjemmene godt og bistår i utfordrende saker eller ved korte fravær hos sykehjemslegene.

LISlegen er tilknyttet Stange Legesenter. Sentret har 5 leger. Sindre Hallem er veileder for turnuslegen.

Legesentret er en del av Stange Helsesenter. Her finnes også Frisklivssentral, Stange helsestasjon og Stangehjelpa som er tilbudet innenfor rus og psykisk helse til alle kommunens innbyggere. Stange Helse og Omsorgssenter (sykehjem) med vel 100 plasser befinner seg i nabobygget. Her er det kantine.

Turnuslegen disponerer et eget godt utrustet kontor på legesentret. Turnuslegen behøver ikke ta med seg utstyr selv utover stetoskop. Sentret bruker CGM journalsystem. Utover legekontorene har senteret et godt laboratorium og en velutrustet skiftestue hvor en kan gjøre de aller fleste mindre kirurgiske prosedyrer.

Arbeidsuken vil bestå av en dag med ø-hjelp, en til to dager med variert kommunalt arbeide og ellers vanlige konsultasjoner etter timeliste. Tre timer pr uke er avsatt til veiledning. Veileder vil sørge for at alle punkter i ferdighetslisten blir gjennomgått og utført som foreskrevet.

Det er et godt miljø ved sentret, legene er erfarne og imøtekommende. Terskelen for å diskutere problemstillinger er lav, og det forventes at kandidaten tar kontakt ved eventuelle vanskelige problemstillinger under konsultasjonene.