Covid-19

Stange helsestasjon gjør nødvendige tiltak for å unngå smittespredning. Vi utfører grundig vask av overflater mellom hver konsultasjon. Konsultasjoner settes opp spredt ut over dagen for å hindre at mange er på venterommet samtidig.

  • Det er spritdispenser i døra som alle må benytte seg av før de kommer inn og før de går ut igjen 
  • Har dere vært i utlandet de siste 10 dagene ønsker vi at dere utsetter timen
  • Bortsett fra på "hjemmebesøket" etter fødsel (på helsestasjonen), er det kun én av foreldrene som kan være med på konsultasjoner hos helsesykepleier
  • Tilbud om åpen veietid og åpen time hos jordmor utgår

 

Har du spørsmål om en timeavtale kan du ringe: 477 90 711.

Ønsker du å snakke med jordmor kan du ringe: 902 40 364.

For direktenummer til ansatte: Kontakt oss

 

 

Vårt mål er at barn og unge i Stange kommune skal få en god start i livet, at de blir sett, hørt og tatt vare på.

Folkehelsearbeidet er veien til god helse for alle. Vi tenker folkehelse i alt vi gjør og har en helhetlig tilnærming i møte med barn, ungdom, familier og voksne i arbeidet vårt.

Det helsefremmende og forebyggende arbeidet omfatter helseopplysning, veiledning, helseundersøkelser og vaksinasjon, oppfølging av barn/unge fra 0-20 år med spesielle behov, og oppfølging av foreldre med behov for utvidet støtte.

Gjennom helsesamtaler får vi kartlagt hvilke behov, utfordringer og ressurser som barn/ungdom og foreldre har, samt mulighet til å bistå med hjelp til å foreta valg. Hovedansvaret ligger først og fremst hos foreldrene. Vår rolle er å støtte oppunder dette ansvaret i samarbeid med den enkelte og familien.

Helsestasjonstjenesten i Stange kommune er en del av virksomheten Barn og familie. Helsestasjonstjenesten er lovfestet i ”Helse og omsorgstjenesteloven”. De siste statlige anbefalingene foreligger i ”Nasjonal faglig retningslinje for det helsefremmende og forebyggende arbeidet i helsestasjon, skolehelsetjeneste og helsestasjon for ungdom» 2017.

Yrkesgrupper i helsestasjonen i Stange er: helsesykepleier, jordmor, lege og kontorsekretær. Vi samarbeider tett med blant annet fysioterapeut, barnevern, Stangehjelpa, barnehager og skoler. Ellers er det nært samarbeid med andre instanser i kommunen som arbeider med barn og familier, og med sykehusene.

I følge ”Lov om pasient og brukerrettigheter, § 6-1" har barn rett til nødvendig helsehjelp i form av helsekontroller i den kommunen barnet bor og oppholder seg. Foreldrene plikter å medvirke til at barnet deltar i helsekontroller.

Har barnet ditt feber, utslett eller oppkast/diaré?
Vi ber deg i tilfelle om å avlyse dagens time og komme tilbake en annen gang.
Pga. smittefare ønsker vi ikke syke barn på helsestasjonen. Hvis du er bekymret for barnet ditt, kontakt fastlege.