Stange Kirkelig fellesråd
Vollasvingen 1
2335 Stange
Tlf. 62 57 89 30/406 02 348
Kontortid 0800-15.30

Postadresse:

Telefaks

Kirkeverge

Postboks 214, 2336 Stange

62 57 89 40

Ivar Manum

Kirkelig fellesråd er kirkens lokale samordningsorgan.

I kommuner der det er flere menigheter, skal menighetsrådene velge 1 representant til kirkelig fellesråd, en representant velges av kommunen og en prost eller annen prest oppnevnes av biskopen. Kirkevergen/daglig leder er fellesrådets sekretær.

Lokalisering

Stange kirkelig fellesråd har kontor i Stange Menighetssenter, Vollbo. Administrasjonen består av daglig leder/kirkeverge, konsulent og sekretær som betjener Stanges 6 prester. Øvrige ansatte er 5 kirketjenere (1 i hvert sokn), 4 organister og renholder i deltidsstilling.Postadresse: Postboks 214, 2336 Stange.

Når det gjelder: dåp, bryllup, gravferd tar du kontakt med sekretæren enten pr. telefon eller ved besøk på kontoret. Når det gjelder: opplysninger om graver, festere, festeavgifter, gravlegater m.v. tar du kontakt pr. telefon eller ved besøk på kontoret.

 

Dersom du har spørsmål, trenger opplysninger eller ønsker kontakt med for eksempel en prest – så forsøker vi å svare eller vi formidler kontakt.

Daglig leder/kirkeverge

Det skal være ansatt daglig leder for fellesrådets virksomhet.

Fellesrådets administrasjon skal være på høyden med det som gjelder for annen offentlig virksomhet når det gjelder økonomiforvaltning, personalforvaltning, planlegging og administrasjon. Utgifter til stilling som daglig leder/kirkeverge inngår i kommunens forpliktelser.

Oppgaver

  • Det er § 14 i Kirkeloven og flere steder i Gravferdsloven man finner fellesrådets oppgaver beskrevet.
  • Bygging, drift og vedlikehold av kirker og kirkegårder.
  •  Forvaltning av arbeidsgiveransvaret gjennom å opprette/nedlegge stillinger.
  •  Ansette/si opp arbeidstakere.
  •  Ivareta partsansvar (inngå og si opp tariffavtaler)
  •  Utøve styringsrett over felles ressurser.
  •  Anskaffelse og drift av menighets- og prestekontor.
  •  Anskaffelse av lokaler, utstyr og materiell til konfirmasjonsopplæringen.m.m.

Samarbeid

Kirkeloven sier at menighetene gjennom fellesrådet skal samarbeide om visse oppgaver innen kommunen.

·        Administrative og økonomiske oppgaver., for eksempel koordinering av budsjettarbeidet på vegne av menighetene.

·        Mål og planer for den kirkelige virksomheten i kommunen. I dette ligger det bl.a. å koordinere menighetens planer for sin virksomhet til en helhet, og se dette i forhold til tilgjengelige ressurser, for eksempel økonomi.

·        Arbeidsgiveransvar

·        Menighetenes interesser i forhold til kommunen.

Fellesrådet vil måtte gjøre prioriteringer og det vil bli behov for kompromissløsninger.

Fellesrådet er viktig som talerør for menighetenes felles strategi overfor kommunen.

Forholdet mellom rådene

Menighetsråd og fellesråd er organer som ivaretar hver sine oppgaver på vegne av soknet, og som hver for seg binder soknet i de saker hvor de har myndighet til å opptre.

Fellesrådet binder soknet i de saker hvor fellesrådet etter loven er tillagt myndighet til å fatte vedtak/inngå avtaler. Dette er saker som loven delvis pålegger, og delvis legger klare føringer i retning av fellesløsninger. Fellesrådet er ikke overordnet menighetsrådet og kan ikke overprøve menighetsrådets vedtak.

Forvaltningen av felles økonomi

Fellesrådet er ”styre for den lokale kirkekasse”, en oppgave kommunestyret har hatt før.

Fellesrådet utarbeider felles budsjett for virksomheten og forvalter midlene som fellesrådet disponerer:

·        Midler fra kommunen.

·        Midler fra staten.

·        Midler som menighetsrådene overlater til fellesrådet.

·        Inntekter av formue knyttet til fonds.

Fellesrådet og gravferdsloven

Kirkeloven legger ansvaret for den lokale forvaltningen av gravferdsordningen i Norge til kirkelig fellesråd.

Gravferdsloven åpner for at dette ansvaret kan overdras til kommunen (§23). Slik er det ikke i Stange. Bare noen fellesråd, mindre enn 10 i hele landet, har valgt å gjøre det.

Fellesrådet forvalter kirkegårdene og gravplassene ikke bare på vegne av Den norske kirkes medlemmer, men på vegne av alle innbyggere i kommunen.

Kirkelig fellesråd har ansvaret for at kirkegårder og bygninger på kirkegårder forvaltes med orden og verdighet og i samsvar med bestemmelser.

Utgifter til anlegg, drift og forvaltning av kirkegårder utredes av kommunen etter budsjettforslag fra fellesrådet.