Etter at planen har vært ute til offentlig ettersyn og kommunen i samarbeid med forslagsstiller har gått gjennom innkomne merknader, revideres planforslaget.

Plan, bygg og oppmålingsavdelingen forbereder planen til politisk behandling i det faste planutvalg.

Når planen er vedtatt, vil denne være å finne i kommunens planregister. Her kan du søke opp alle vedtatte planer i Stange kommune.