Om tjenesten
Kort beskrivelse Det fremgår av Lov om barneverntjenester § 1-1 at barneverntjenestens formål er:
- å sikre at barn og unge som lever under forhold som kan skade deres helse og utvikling, får nødvendig hjelp og omsorg til rett tid
- å bidra til at barn og unge får trygge oppvekstvilkår
Kriterier/vilkår Barneverntjenesten kan iverksette ulike barneverntiltak (frivillige/tvang) for barn mellom 0 og 18 år. Tiltak kan videreføres etter fylte18 år basert på ungdommens eget samtykke. Tiltak kan maksimalt opprettholdes inntil fylte 23 år. Tiltak kan være rettet både mot foreldre og barnet selv.
Barneverntjenesten foretar en konkret faglig vurdering i den enkelte sak om hvorvidt vilkår for å iverksette tiltak er tilstede eller ikke. Disse vurderingene er i stor grad basert på faglig skjønn med utgangspunkt i de forutsetninger som fremkommer i barneverntjenesteloven.
Lover og retningslinjer
Gjeldende lov og regelverk
Om søknadsprosessen
Søknaden sendes til H
Annen informasjon

OM TJENESTEN

Barneverntjenesten er inndelt i en undersøkelsesenhet og en tiltaksenhet. Undersøkelsesenheten har ansvar for å gjennomføre undersøkelser i nye saker/meldinger der de skal utarbeide en rapport med vurderinger og konklusjon.

Tiltaksenheten følger opp alle saker der det er iverksatt tiltak.

I de tilfeller barneverntjenesten konkluderer med at det foreligger grunnlag for å iverksette barneverntiltak skal dette være tiltak som er tilpasset barnets behov. Prinsippet om ”hensynet til barnets beste” skal være styrende.

 

Det foreligger ingen lovmessige begrensninger i forhold til hvilke typer frivillige hjelpetiltak som kan iverksettes. Med hensyn til muligheten for iverksettelse av tvangstiltak er omfanget og saksbehandlingen rundt dette strengt lovregulert.

I de tilfeller der det iverksettes barneverntiltak skal barneverntjenesten utarbeide en tiltaksplan som beskriver innholdet i tiltaket, målsettinger og evalueringsdato.

Tiltaksplanen skal også beskrive forventninger til foreldre og deres bidrag i forhold til den aktuelle situasjon.

 

ANNEN INFORMASJON

Lov om barneverntjenester § 2-1 fastslår at alle kommuner skal ha en barnevernstjeneste.

Barneverntjenesten skal iverksette nødvendige tiltak dersom det etter en konkret faglig vurdering fremkommer at barnet har særlige behov  for tiltak.

Det er lagt stor vekt på barneverntjenestens faglige skjønn, men at dette er styrt etter sentrale prinsipper. Lovens formålsbestemmelse er sentral her.

Ansatte i barneverntjenesten er underlagt en svært streng taushetsplikt, jfr. lovens § 6-7.

Andre opplysninger
Dato oppdatert 2005-11-08