Om tjenesten
Kort beskrivelse Ergoterapi fremmer helse gjennom aktivitet og støtter mennesker i å utføre aktiviteter og delta i samfunnet. Ergoterapeuten anvender aktiviteter direkte i behandling og opptrening, og indirekte ved å tilrettelegge for gjøremål gjennom tilpasning av omgivelser og bruk av tekniske hjelpemidler. Tiltakene tar sikte på å fremme aktivitet, deltakelse, tilhørighet og tilfredshet i hjem, skole/skolefritidsordning, arbeid og fritid.
Kriterier/vilkår Ergoterapi er et tilbud til mennesker som av ulike grunner har vansker med å utføre daglige aktiviteter, eller som står i fare for å få det.
Alle som henvender seg til ergoterapitjenesten, tilbys en vurdering.
Vi tilbyr tjenester til mennesker i alle aldre og livsfaser og samarbeider tett med andre faggrupper.
Lover og retningslinjer
Gjeldende lov og regelverk
Om søknadsprosessen
Søknadsfrist Ingen søknadsfrist
Søknaden sendes til Den enkelte kan sjøl ta kontakt med ergoterapeut eller få henvisning via våre samarbeidspartnere.
Henvendelse til Ergoterapitjenesten, Stange Helsesenter, 2335 Stange, tlf.62 56 23 13
Vi prioriterer arbeidet vårt ut ifra prioriteringskriterier og i perioder må noe ventetid påregnes.
Annen informasjon

OM TJENESTEN:

Hva vi kan bistå deg med:

-          bidra til at du kan mestre dine daglige aktiviteter i hjem/ familie/ barnehage/ skole/ arbeid og fritid

-          gi råd og veiledning om hvordan du kan trene ferdigheter gjennom praktiske daglige gjøremål

-          bistå med tilrettelegging av dine omgivelser inne, ute, i boligen, på arbeidsplassen, mm

-          tilpasning og opplæring i bruk av tekniske hjelpemidler

-          vi samarbeider med andre faggrupper om å tilrettelegge et målrettet og helhetlig tilbud om du har behov for habilitering og rehabilitering

-          vi bidrar i planarbeid med kunnskap om universell utforming for å påvirke til at offentlige bygninger, transport og uteområder gjøres tilgjengelige og brukbare for alle

     

Begrensninger i tilbudet:

Hvor omfattende tilbudet skal bli, avgjøres i det enkelte tilfelle. Av betydning for avgjørelsen er:

-          Hvor stor betydning bruker og ergoterapeut mener at tilbudet vil kunne ha for vedkommendes funksjonsevne og livssituasjon.

-          Tjenestens kapasitet.
 

Forventninger til bruker:

Bruker må være enig i henvendelsen ogmotivert for et samarbeid for å få en bedre livssituasjon. En god dialog mellom bruker og terapeut vil gjøre det lettere å finne ut hvilke endringer som er gunstige, og hvilke som er mulige. I mange situasjoner vil det være viktig å samarbeide med andre for å gi god helsehjelp.

Det vil da være nødvendig at brukeren gir samtykke til at relevante opplysninger utveksles.

 

Ergoterapitjenesten er organisert i Virksomhet for Helse og Rehabilitring:

Tjenesten har egen avdelingsleder og innehar 6,7 årsverk for ergoterapeuter.

 

ANNEN INFORMASJON

Tjenesten er gratis

Vi har taushetsplikt

Andre opplysninger
Dato oppdatert 2014-08-04