Om tjenesten
Kort beskrivelse Fysioterapitjenesten skal sikre innbyggerne tilgang til nødvendig helsehjelp i form av fysioterapi, når dette har betydning for vedkommendes sykdom og funksjonsevne.
Tjenesten skal også bidra til folkehelsearbeidet og annen planlegging i kommunen. Tjenesten skal være en aktiv bidragsyter til det tverrfaglige samarbeidet.
Kriterier/vilkår Når behandling hos fysioterapeut har betydning for din sykdom og funksjonsevne, skal du tilbys slik behandling.
Lover og retningslinjer
Gjeldende lov og regelverk
Om søknadsprosessen
Søknaden sendes til Du kan henvende deg direkte til fysioterapeutene. Oversikt over navn, spesialiteter, arbeidssteder og telefonnummer finnes på kommunens hjemmeside, www.stange.kommune.no.
Henvendelse kan også gjøres via våre samarbeidspartnere, spesielt helsestasjon, barnehage, skole, lege, hjemmehjelp, hjemmesykepleie og sykehjem.

Ved utskriving fra sykehus vil fysioterapeutene der som oftest kontakte fysioterapeut i kommunen når det er aktuelt med videre behandling.

Det er nødvendig med rekvisisjon fra lege for at du bare skal betale egenandel hos de privatpraktiserende fysioterapeutene. Rekvisisjonen må være mindre enn 6 måneder gammel når behandlingen påbegynnes. Ved visse diagnoser kreves det at første rekvisisjon i en behandlingsserie er skrevet ut ved spesiell sjukehusavdeling/ poliklinikk eller av lege med en bestemt spesialitet.

Annen informasjon

OM TJENESTEN

Omfang

Tjenestens innhold vil variere ut fra vurderingen som gjøres i det enkelte tilfelle. Den vil kunne omfatte:

-          Vurdering og undersøkelse

-          Stimulering og behandling, individuelt og i gruppe

-          Trening i basseng

-          Terapiridning

-          Opptrening, ofte som ledd i habilitering eller rehabilitering, i samarbeid med andre faggrupper

-          Råd og veiledning om fysisk aktivitet

-          Råd og veiledning om tilpasning av det fysiske miljøet inne og ute, hjemme og på arbeidsplassen

 

Begrensninger

Hvor omfattende behandlingstilbudet skal bli, avgjøres i det enkelte tilfelle. Av betydning for avgjørelsen er:

-          Hvor stor betydning pasienten og fysioterapeuten mener at behandlingen vil kunne ha for vedkommendes sykdom og funksjonsevne.

-          Tjenestens kapasitet.

 

Ved instituttene prioriteres de som nylig er opererte eller har fjernet gips, og kvinner med bekkenløsning som medfører gangbesvær under svangerskap eller kort tid etter fødsel.

Kommunefysioterapeutene prioriterer de som nylig har hatt slag eller er kommet ut fra sykehus, og de som trenger rehabilitering forøvrig. Blant barn prioriteres de som er født før 34. uke, de aller yngste barna og de som trenger habilitering.

 

For de som ikke er nevnt som prioriterte grupper, må det påregnes en ventetid før behandlingen kan begynne, særlig ved instituttene. Ofte må behandlingen også avsluttes tidligere enn mange ønsker. Dette er nødvendig for at nye pasienter kan få komme til.

 

Forventninger til bruker/pasient

For å få et godt resultat, kreves det en aktiv innsats fra pasientens side. For mange vil det være gunstig med egentrening, for andre kan det dreie seg om andre små eller store endringer i hverdagen. En god dialog mellom pasient og terapeut vil gjøre det lettere å finne ut hvilke endringer som er gunstige, og hvilke som er mulige.

I mange situasjoner vil det være viktig å samarbeide med andre for å gi god helsehjelp. Det vil da være nødvendig at pasienten gir samtykke til at vi utveksler enkelte opplysninger.

 

Organisering

Fysioterapitjenesten er organisert i Virksomhet for helse og rehabilitering, med en egen avdelingsleder. Tjenesten består av to deler:

-          11,5 årsverk utøves ved eller med utgangspunkt i instituttene, og er tilknyttet kommunen gjennom driftsavtaler.

-          5 årsverk utøves gjennom fastlønnede kommunefysioterapeuter.


ANNEN INFORMASJON

Fysioterapeutens kompetanse

Fysioterapeutene får offentlig autorisasjon etter 3 års høyskoleutdanning og 1 års veiledet turnustjeneste. Faget bygger på medisinsk tradisjon med kunnskap om kroppens utvikling, funksjoner og bevegelsesmuligheter. Det brukes også samfunnsvitenskapelig kunnskap for å forstå og hjelpe pasientene med deres funksjonsproblemer.

Flere av kommunens fysioterapeuter har videreutdanning i manuell terapi, psykomotorisk fysioterapi eller andre spesialretninger.

Mer om spesialitetene finner du på www.fysio.no/manuellterapi eller www.fysio.no/psyk

Egenandeler

For barn under 7 år, for noen diagnoser og ved yrkeskader betales det ikke egenandel.  

Ellers betales en egenandel etter satser som fysioterapeuten eller trygdekontoret kan opplyse om. Egenandelen til fysioterapi omfattes av ordningen som kalles Egenandelstak 2. Dette setter en grense for hvor mye du til sammen skal betale for undersøkelse og behandling hos fysioterapeut, enkelte former for tannlegehjelp, opphold ved opptreningsinstitusjon og behandlingsreiser til utlandet i regi av Rikshospitalet. Fysioterapeuten eller Trygdekontoret kan gi nærmere forklaring.

Utgifter til transport til fysioterapeuten føres på det vanlige egenandelskortet.

Kommunefysioterapeutene krever ikke egenandel for behandlingen.

Taushetsplikt

Fysioterapeutene har taushetsplikt.

Kontaktinformasjon
Kontakt oss Servicekontoret , tlf 62 57 35 02, telefaks 62 57 75 50
Andre opplysninger
Dato oppdatert 2006-07-05