Om tjenesten
Kort beskrivelse Stange kommune skal sørge for at personer som oppholder seg i kommunen tilbys nødvendige helse- og omsorgstjenester, jfr Helse- og omsorgstjenesteloven § 3-1. Helsetjenester i hjemmet omfatter nødvendig helsehjelp som bidrar til å forebygge
videre sykdomsutvikling og funksjonssvikt, og/eller sette i stand til å leve med helsesvikt.

Formålet med tjenesten:

∙ Grunnleggende behov blir ivaretatt ved kort- eller langvarig funksjonssvikt.
∙ Bidra til at den enkelte kan klare seg selv i størst mulig grad, med nødvendig helsehjelp i hjemmet.
∙ Bidra til at den som mottar hjelp etter hvert blir mest mulig selvhjulpen.
∙ Forebygge /utsette behov for høyere omsorgsnivå.

Kriterier/vilkår ∙ Tildeles personer som bor eller midlertidig oppholder seg i Stange kommune.
∙ Helsetjenester i hjemmet gis til personer som på grunn av sykdom og/eller funksjonsnedsettelse ikke selv kan oppsøke helsehjelp og dermed har behov for helt nødvendig helsehjelp i hjemmet.
∙ All tildeling av tjenester blir gjort på bakgrunn av kartlegging av funksjonsnivå (IPLOS), helsetilstand og etter individuell vurdering hvor søkers ressurser og brukermedvirkning vektlegges.
∙ Behov for tjenesten vurderes fortløpende.

Det er ikke egenbetaling for helsetjenester i hjemmet.
Gebyrer, avgifter osv
Lover og retningslinjer
Gjeldende lov og regelverk
Om søknadsprosessen
Søknadsskjemaer
Søknadsfrist Ingen frist, fortløpende behandling.
Søknaden sendes til Tjenesteenheten helse og omsorg
Postboks 214, 2336 Stange
Telefonnr: 62 56 20 35,
faxnr. 62 56 20 34.
Saksbehandlingstid • Saksbehandlingstid etter forvaltningslovens bestemmelser.
• Kommunen har plikt til å behandle saken så snart som mulig.
• Når søknad/henvendelse er mottatt vil saksbehandler ved Tjenesteenheten helse og omsorg sette i gang saksutredning
• Det blir fattet vedtak ved tildeling av tjenester med varighet lenger enn 2 uker. Det skal fremgå hva tjenesten eventuelt omfatter.
• Ved behov for akutt / snarlig helsehjelp i hjemmet, vil hjelpen bli igangsatt og kartlegging og vedtak gjøres i etterkant.

Klagemulighet Vedtak om helsetjenester i hjemmet kan påklages etter Pasient og brukerrettighetsloven. Informasjon om klageadgang følger vedtaket.
Annen informasjon
 • ​Innbyggere som trenger akutt medisinsk /kirurgisk/psykiatrisk behandling skal henvises til  spesialisthelsetjenesten
 • Det kan formidles kontakt med frivillige, som eksempelvis Frivilligsentral ved behov for følge til ulike tjenester, samt ærend. Dette inngår ikke i tjenesten Helsetjenester i hjemmet.
 • Alle som mottar helsetjenester i hjemmet i mer enn 3 måneder har rett til fri tannbehandling ved offentlig tannklinikk. Se Forskrift om vederlag for tannhelsetjenester i den offentlige annhelsetjenesten 
 • Tiltak til den enkelte kan gis i form av velferdsteknologiske løsninger.

Hva kan du forvente av Helse- og omsorgstjenesten i kommunen:

 • Alt personell har taushetsplikt. 
 • Helsehjelpen utføres av autorisert helsepersonell eller av andre under veiledning av autorisert helsepersonell 
 • Tjenesteyter vil samhandle med deg ved utførelsen av tjenesten og brukermedvirkning vektlegges. 
 • Kommunens verdier åpenhet, trygghet og mangfold skal prege våre tjenester. 
 • Det kan oppstå akutte situasjoner som medfører at avtaler forskyves. Ved endringer vil tjenesten ha dialog med tjenestemottaker om dette.

Andre viktige ting å merke seg for deg som mottar tjenesten:

 • Du og/eller dine nærmeste pårørende bør gjøre deg/dere kjent med innholdet i vedtaket som beskriver grunnlaget for tildeling, omfang og innhold i den tjenesten du er blitt tildelt.
 • Gjør ditt beste for å gi Helse- og omsorgstjenesten beskjed hvis du er fraværende og det berører avtalte tidspunkt. 
 • Innholdet i den tjenesten du får tildelt er rettet mot den nødvendige helsehjelpen du har behov for. Det forutsettes derfor at man fortsatt utfører andre oppgaver man kan klare selv. 
 • Det er viktig å være forberedt på at det i noen tilfeller kan være nødvendig med personlig utstyr og tekniske hjelpemidler. Av og til kan det også være hensiktsmessig og nødvendig med annen fysisk tilrettelegging i hjemmet. 
 • Tjenesteutøvere har ikke anledning til å ta i mot pengebeløp eller gaver.
Kontaktinformasjon
Ansvarlig enhet
Tjenesteenheten
Informasjon om ansvarlig enhet
Andre opplysninger
Dato oppdatert 2018-04-30