Om tjenesten
Kort beskrivelse Viltet og viltets leveområder skal forvaltes slik at naturens produktivitet og artsrikdom bevares. Innefor denne ramme kan viltproduksjon høstes til gode for landbruksnæring og friluftsliv.
Målgruppe
Befolkningen, landbruksnæringen, jegere og andre forvaltningsorgan.
Relaterte tjenester
Lover og retningslinjer
Gjeldende lov og regelverk
Om søknadsprosessen
Søknaden sendes til Miljøvernsjefen kan kontaktes skriftlig eller muntlig.
Annen informasjon

OM TJENESTEN

 • Saksutredning for kommunens vilt – og innlandsfiskenemnd, delta på møter
 • Besvarer spørsmål om viltet som omfattes av viltloven.
 • Fatte enkeltvedtak med hjemmel i viltloven med tilhørende forskrifter
 • Saksutredning knyttet til utarbeidelse av eventuelle lokale forskrifter
 • Ivareta verdien av fallvilt, kreve inn fellingsavgifter og forvaltning av kommunens viltfond
 • Gjennomføring av jegerprøvens teoretiske eksamen
 • Utarbeide viltkart for kommunen.
 • Ivaretar viltets interesser i arealforvaltningen i kommunen.
 • Ta hånd om fallvilt – skadde og syke ville dyr.
 • Rapportere om irregulær avgang til SSB (statistisk sentralbyrå)
 • Utstede fellingstillatelse på elg, rådyr og bever etter søknad.
 • Kontakt mot kommunalt rovviltjaktlag
 • Iverksette fellingsforsøk på store rovdyr etter særskilt fellingstillatelse

 

ANNEN INFORMASJON

 

Med vilt som omfattes av denne tjenesten menes alle viltlevende landpattedyr, fugler, amfibier og krypdyr.

 

Fellingsavgift for hjortevilt 2017:

Elg: Voksen kr. 537,- Kalv 316,- Hjort: Voksen kr. 411- Kalv: 249-. Innkreving av fellingsavgifter utføres av kommunens økonomiavdeling på grunnlag av oppgave over felte dyr.

 

Ved påkjørsel av vilt i Stange, ring 02800. Ser du syke eller skadde ville dyr henvend deg til vilt – og innlandsfiskenemndas vakttelefon 959 13 734.  
 

BESLEKTEDE TJENESTER:

Dødt vilt – drikkevannskilder

Akutt forurensning/oljeforurensning

 

Andre opplysninger
Dato oppdatert 2017-01-24