Om tjenesten
Kort beskrivelse Kvalifiseringsprogrammet er et tilbud til deg som ikke greier å delta i arbeidslivet, men som heller ikke har en medisinsk diagnose som gir deg rett til trygd. Programmet utformes i samarbeid med deg. Det skal bestå av arbeidsrettede tiltak og jobbsøking. Det kan også inneholde andre tiltak som kan være med på å støtte opp under og forberede overgang til arbeid. Programmet skal være helårlig og på full tid. Mens du deltar i programmet, mottar du kvalifiseringsstønad. Du har rett til individuell plan.
Målgruppe
Personer som trenger tett og koordinert oppfølging over tid for å komme ut i arbeid.
Kriterier/vilkår Du er i yrkesaktiv alder, har vesentlig nedsatt arbeids- og inntektsevne og har ingen eller svært begrensede ytelser til livsopphold etter folketrygdloven og arbeidsmarkedsloven.

Partnere
På NAV-kontoret jobber de ansatte sammen for å finne fram til helhetlige og individuelt tilrettelagte løsninger. Deltakerne skal ha tett og koordinert bistand. De ansatte samarbeider derfor med næringsliv, helsevesen, frivillige organisasjoner, osv. Samarbeidspartnerne vil avhenge av innholdet i programmet.
Lover og retningslinjer
Gjeldende lov og regelverk
Om søknadsprosessen
Søknadsskjemaer
Søknaden sendes til NAV Stange
Postboks 44
2336 STANGE
Saksbehandlingstid Saksbehandling
NAV-kontoret skal sikre at saken din er så godt opplyst som mulig før det treffes en avgjørelse. Det skal foretas en konkret individuell vurdering av hvilke opplysninger som er nødvendige for å behandle saken og hvordan disse skal dokumenteres. Hvis det ikke foreligger tilstrekkelige opplysninger for å behandle søknaden vil NAV etterspørre dette. Opplysningene skal så langt som mulig innhentes i samarbeid med deg. Søknaden skal vurderes individuelt, og både innvilgelse og avslag skal begrunnes i et vedtak. Kvalifiseringsprogrammet skal starte senest seks måneder etter at du har levert søknaden.
Saksbehandlingstid
NAV skal behandle saken så snart som mulig. Hvis saken ikke kan avgjøres innen én måned, skal du ha skriftlig beskjed om grunnen til dette. Du skal samtidig få opplyst når det antas at vedtaket blir fattet.
Klagemulighet Du kan klage på vedtaket innen en frist på tre uker fra du mottok vedtaket. Klagen sender du til NAV Stange. I klagen gjør du rede for hva du ønsker endret i vedtaket og begrunner dette. Nav-kontoret plikter å gi deg veiledning i forbindelse med eventuell klage.
Hvis vedtaket ikke omgjøres oversendes saken til Fylkesmannen som er klageinstans.
Annen informasjon

Les mer på nav.no.

Kontaktinformasjon
Kontakt oss NAV Stange, postboks 44, 2336 Stange
Telefon 55 55 33 33
Epost: nav.kundesenter.hedmark@nav.no
Andre opplysninger
Dato oppdatert 2014-09-12