Om tjenesten
Kort beskrivelse • Tjenesten er rettet til hjemmeboende som på grunn av helse- /funksjonssvikt ikke er i stand til å tilberede seg middag.
• Tilbudet består av utkjøring av ferdigproduserte kalde middagsretter klar for slutt-tilberedning hjemme hos den enkelte kunde/bruker.
• Bistand til oppvarming/servering inngår ikke i denne tjenesten. Ved behov for bistand til dette, må det søkes om det på lik linje med annen praktisk bistand i hjemmet.

Formålet med tjenesten:

Tjenesten skal være et supplement for å bidra til å dekke ernæringsbehovet til innbyggere som ikke er i stand til å dekke behovet fullt ut på egenhånd.
Kriterier/vilkår • Søker må oppholde seg i Stange kommune
• Søker er hjemmeboende med fysisk, psykisk eller sosial funksjonssvikt og grunnet det ikke i stand til å ivareta sitt ernæringsbehov.
• All tildeling av tjenester blir gjort på bakgrunn av kartlegging av funksjonsnivå (IPLOS), ernæringskartlegging, helsetilstand og etter individuell vurdering hvor søkers ressurser og brukermedvirkning vektlegges.Du mottar en månedlig faktura, ut ifra bestilling og mottatt mengde mat.

Gebyrer, avgifter osv
Lover og retningslinjer
Gjeldende lov og regelverk
Om søknadsprosessen
Søknadsskjemaer
Søknadsfrist Ingen frist, fortløpende behandling.
Søknaden sendes til Tjenesteenheten helse og omsorg
Postboks 214, 2336 Stange
Telefonnr: 62 56 20 35,
faxnr. 62 56 20 34.
Saksbehandlingstid • Saksbehandlingstid etter forvaltningslovens bestemmelser.
• Kommunen har plikt til å behandle saken så snart som mulig.
• Når søknad/henvendelse er mottatt vil saksbehandler ved Tjenesteenheten helse og omsorg sette i gang saksutredning
Klagemulighet Vedtak kan påklages etter Pasient og brukerrettighetsloven. Informasjon om klageadgang følger vedtaket.
Annen informasjon
  • Du og/eller dine nærmeste pårørende bør gjøre deg/dere kjent med innholdet i vedtaket ditt om tjenesten. Vedtaket beskriver grunnlaget for tildeling og omfang og innhold i den tjenesten du er blitt tildelt.
  • Diett blir levert dersom ernæringskartlegging / medisinske årsaker tilsier det. Dette i samråd med mottaker.
  • Eventuelle endringer av din bestilling må skje senest kl. 12.oo dagen før den faste leveringsdag. For avbestilling / endring av din matbestilling som skal leveres på mandag, må dette skje innen kl.12.00 fredag før. Endringer kan meldes direkte til kjøkkenet, eller til sjåføren som bringer deg maten.
  • Du må være tilstede ved levering eller sørge for at noen tar i mot maten.  

Hvis du har fått innvilget praktisk bistand med oppvarming av maten, forutsetter det at du har mikrobølgeovn, eller eventuelt skaffer deg dette (se tjenestebeskrivelse ”Personlig assistanse, herunder praktisk bistand og opplæring”)

Kontaktinformasjon
Ansvarlig enhet
Tjenesteenheten
Informasjon om ansvarlig enhet
Andre opplysninger
Dato oppdatert 2015-11-04