Om tjenesten
Kort beskrivelse Stange kommune skal sørge for at personer som oppholder seg i kommunen tilbys nødvendige helse- og omsorgstjenester, jfr Helse- og omsorgstjenesteloven § 3-1.

Formålet med tjenesten:
• Bidra til å opprettholde privat og nødvendig omsorgsarbeid rettet mot personer som har rett til nødvendige helse- og omsorgstjenester
• Bidra til best mulig omsorg for den som trenger hjelp i dagliglivet og å gjøre det mulig for privat omsorgsyter å ta på seg omsorgsansvar

Tjenesteomfang baserer seg på en individuell vurdering og kartlegging av søkers samlede bistandsbehov og ressurser.

Omsorgsstønad er ingen lovfestet rett, men kommunen har en plikt til å tilby ordningen. For å få tildelt omsorgsstønad må kommunen ha vurdert dette som den mest hensiktsmessige måten å yte tjenester på i hvert tilfelle.
Kriterier/vilkår • Omsorgsstønad retter seg mot personer som har særlig tyngende omsorgsarbeid
• Omsorgsstønad skal rette seg mot nødvendige omsorgsoppgaver
• Det skal vurderes at omsorgsyter representerer den beste hjelpen
• Omsorgsstønad skal erstatte annen nødvendig kommunal tjenesteyting, og må ses i sammenheng med eventuelt andre kommunale helse- og omsorgstjenester som er innvilget
• Omsorgsstønad dekker ikke opp for alle timer med særlig tyngende omsorgsarbeid
• Den omsorgen mindreårige barn har rett til og behov for ut fra alder, skal ikke medregnes
• Det forventes at ektefeller/samboere til et viss grad bistår hverandre i sykdomstilfeller, uten at dette anses som særlig tyngende omsorgsarbeid
• Verken omsorgsyterens eller den omsorgstrengendes økonomi skal legges til grunn for vurderingen

Tjenesten er vederlagsfri

Omsorgsstønad er hjemlet i Helse- og omsorgstjenesteloven §§ 3-1 og 3-6: «Til personer med særlig tyngende omsorgsarbeid skal kommunen tilby nødvendig pårørendestøtte blant annet i form av:

1. opplæring og veiledning
2. avlastningstiltak
3. omsorgsstønad»

Lover og retningslinjer
Gjeldende lov og regelverk
Om søknadsprosessen
Søknadsskjemaer
Søknadsfrist Ingen søknadsfrist, fortløpende behandling.
Søknaden sendes til Tjenesteenheten Helse og omsorg
Postboks 214, 2336 Stange
Telefonnr: 62 56 20 35
Faxnr. 62 56 20 34
Saksbehandlingstid Saksbehandlingstid etter forvaltningslovens bestemmelser.
• Kommunen har plikt til å behandle saken så snart som mulig og senest innen 4 uker fra mottaksdato.
• Saksbehandler v/Tjenesteenheten Helse og omsorg vil foreta en saksutredning. Deretter vil det bli fattet et enkeltvedtak
Klagemulighet Vedtak om helse- og omsorgstjenester kan påklages etter
Pasient- og brukerrettighetsloven. Informasjon om
klageadgang følger vedtaket.
Annen informasjon
 • Tildeles personer som bor eller midlertidig oppholder seg i Stange kommune
 • All tildeling av tjenester blir gjort på bakgrunn av kartlegging av funksjonsnivå (IPLOS), helsetilstand og etter individuell vurdering hvor søkers ressurser og brukermedvirkning vektlegges
 • Tjenesten er rettet mot personer som grunnet nedsatt funksjonsevne har et særlig bistands- og omsorgsbehov og retter seg mot praktisk-  og personlig bistand knyttet til dagliglivets gjøremål   
 • Det er nødvendig med samarbeid mellom tjenestemottaker og saksbehandler for en helhetlig kartlegging av tjenestemottakers ressurser og behov for bistand, slik at faktisk behov dekkes 
 • Det innvilges et antall timer omsorgsstønad pr. uke   
 • Det inngås en oppdragsavtale med mottaker, og omsorgsstønad er skattepliktig
 • Godtgjøring tilsvarer timelønn assistent uten ansiennitet
 • Hjelpestønad er en ytelse som retter seg mot samme formål som omsorgsstønad. Kommunen har anledning til å hensynta eventuelt innvilget hjelpestønad ved vurdering av nivå på omsorgsstønad. Hvis det ikke er søkt om hjelpestønad tidligere skal dette gjøres. Når vedtak fra NAV foreligger skal dette meldes til Tjenesteenheten     
 • Behov for tjenesten vurderes fortløpende.

Hva kan du forvente av Helse og omsorgstjenesten i kommunen:

 

 • Alt personell har taushetsplikt.
 • Kommunens verdier åpenhet, trygghet og mangfold skal prege våre tjenester.

 

Andre viktige ting å merke seg for deg som mottar tjenesten:

 • Du og/eller dine nærmeste pårørende bør gjøre deg/dere kjent med innholdet i vedtaket ditt om tjenesten. Vedtaket beskriver grunnlaget for tildeling og omfang og innhold i den tjenesten du er blitt tildelt.

Innholdet i den tjenesten du får tildelt er rettet mot den helt nødvendige bistand du har behov for

Kontaktinformasjon
Besøksadresse Vangsvegen 51
Andre opplysninger
Dato oppdatert 2019-02-14