Om tjenesten
Kort beskrivelse Hjelpe personer som har særlig behov for parkeringslettelse i forbindelse med bosted/arbeid/annen aktivitet, grunnet forflytningshemning.
Kriterier/vilkår Førere av motorvogn som er sterkt forflytningshemmet, dvs. ikke kan gå eller har store vansker med å bevege seg over noen lengde.
Passasjerer som trenger konstant tilsyn og som ikke kan gå eller har store vansker med å bevege seg over noen lengde.
Om søknadsprosessen
Søknaden sendes til Det må søkes på skjema som fås ved henvendelse til informasjonssenteret i kommunen. Bilde må følge med søknaden ved innsending/innlevering.
Det må også leveres en legeerklæring som skrives på egen skjema som fås ved henvendelse i informasjonssenteret.
Saksbehandlingstid Søknadene behandles fortløpende når all dokumentasjon foreligger (søknad, legeerklæring og bilde).
Parkeringskort blir utstedt og sendt ut sammen med vedtak.
Parkeringskort kan utstedes for maks 5 år avgangen. Kan i enkelte tilfeller gis for kort periode dersom forflytningshemningen er av begrenset varighet (eks. i forbindelse med en ulykke o.l).
Klagemulighet Klagefrist er 3 uker. Klagen skal sendes kommunen v/informasjonssenteret for evt. ny behandling eller behandling i kommunens klagenemnd.
Annen informasjon

ANNEN INFORMASJON

Den som behandler søknad om parkeringstillatelser kan motta mye senestive opplysninger om en person/familie. Alle som behandler denne typen  søknader har taushetsplikt.

Søknadene vurderes etter Samferdselsdepartementets forskrift av 15. mars 1994 nr. 222 med endringer vedtatt 31. mai 1996 og 17. november 1999.

De som krysser av på søknadskjema at det er behov for å bruke tillatelsen  i annet EØS –land, vil få brosjyren ”Brosjyren Europeisk parkeringskort for funksjonshemmede” tilsendt sammen med vedtak og parkeringskort.

Kontaktinformasjon
Kontakt oss Servicekontoret ,
Rådhuset
Postboks 214
2336 Stange
Tlf. 62 56 20 00
Andre opplysninger
Dato oppdatert 2017-03-07