Om tjenesten
Kort beskrivelse Den pedagogisk-psykologiske tjenesten (PPT) skal sikre at opplæringen blir lagt til rette for elever med særskilte behov. I tillegg til ansvaret for det individrettede arbeidet har PP-tjenesten også ansvar for å bistå i det systemrettede arbeidet skolen må gjøre for å legge opplæringen til rette for elever med særskilte behov.
Målgruppe
Primærmottagere av tjenesten er barn, unge og voksne som har rettigheter etter opplæringsloven.
Kriterier/vilkår Henvisning fra barnehage, skole, foreldre, helsetjenesten og brukeren selv.
Lover og retningslinjer
Gjeldende lov og regelverk
Om søknadsprosessen
Søknaden sendes til Barnehage og skole har søknadsskjema. Skjema kan også fås ved direkte henvendelse til PPT eller til informasjonssenteret.
Saksbehandlingstid Senest tre uker etter henvisning er mottatt sendes det brev fra PPT, enten en innkalling til inntakssamtale eller melding om når arbeidet med saken kan forventes å starte. Vanlig saksbehadnlingstid fra henvisning er mottatt og til PPT kan sende sakkyndig vurdering er fire måneder. Dette inkluderer inntakssamtale med foreldre, samarbeid med barnehage/skole, observasjon, kartlegging og utredning.
Klagemulighet Klager på tjenesten sendes til virksomhetslede
Annen informasjon

OM TJENESTEN

-          Omfang: Pp-tjenesten består i dag av 5,9 fagstillinger samt 0,8 stilling i samarbeid med Hamar.

-          Det er nødvendig å foreta prioritering av tjenestetilbudet. Årsaken er:

o         økte krav til testing fra 2. linjetjenesten som forarbeid til henvisning

o         økt behov for henvisning p.g.a. mer komplekse klientsaker og 

o         store behov fra samarbeidspartnere virksomheter om observasjon, kartlegging/testing og drøftinger før henvisning

o         departementet stiller krav til kvalitet i det arbeidet PP-tjenesten utfører og legger også til grunn at kapasiteten til PP-tjenesten må være tilstrekkelig stor til at oppgavene kan være løst innen rimelig tid.

-          Organisering : Tjenesten er en del av virksomheten Barn og familie. Foruten sentral plassering i Rådhuset, har saksbehandlere fra PPT faste kontaktdager på skolene og i de barnehagene som ønsker det. Her er det mulighet for at både bruker, lærere og foreldre kan ta kontakt.

 

ANNEN INFORMASJON

Kommunen er pålagt Pedagogisk-psykologisk tjeneste med lovhjemmel  i Opplæringsloven § 5-6.

Tjenesten er gratis

Tjenesten er pålagt taushetsplikt gjennom Forvaltningslovens § 13.

Andre opplysninger
Dato oppdatert 2017-03-07