Om tjenesten
Kort beskrivelse Sanseintegrasjonstrening bygger på barnets/elevens modning og funksjonsnivå og skal være en del av et helhetlig opplæringstilbud slik det er skissert i individuell opplæringsplan for barnet/eleven.
Kriterier/vilkår Tilbudet gis til barn i førskole- og grunnskolealder fra Stange og omkringliggende kommuner.
Om søknadsprosessen
Søknadsskjemaer
Søknadsfrist Søknadsfrist er 1. mars.
Søknaden sendes til Søknaden sendes Åkershagan opplærings- og aktivitetssenter (ÅOA), Postboks 214, 2336 Stange

Søknadsprosedyrene i de forskjellige kommunene kan variere noe, men felles for alle er at det må foreligge en anbefaling fra Pedagogisk Psykologisk Tjeneste (PPT) i barnets hjemkommune.
Annen informasjon

OM TJENESTEN

For tiden går om lag 40 barn ukentlig på barnegruppe ved ÅOA. Barna kommer fra flere kommuner og er for tiden fordelt på 10 grupper som er satt sammen tilnærmet etter alders- og funksjonsnivå. Barna har tilbud én til to dag hver uke fra 09.00 – 14.00. Gruppene ledes av spesialpedagog / musikkterapeut ved ÅOA, og barna / elevene har med seg egen assistent / hjelper fra barnehagen / skolen.

 

Treningen foregår i gymsal, svømmehall og ute. I tillegg til musikktime / musikkterapi legges det også opp til bruk av Snoezelen- senteret som læringsarena etter nærmere avtale,

 

 

ANNEN INFORMASJON

Barn hjemmehørende i Stange betaler f.t. ikke for et tilbud i barnegruppe ved ÅOA.

(ÅOA dekker imidlertid ikke utgifter til transport eller assistent / hjelper for barnet / eleven)

 

Skyss til sanseintegrasjonsgruppene organiseres av barnas hjemkommuner

 

Opplæringstilbudet følger skoleruta i Stange kommune. Denne kan fås ved henvendelse til ÅOA eller ved å gå inn på våre hjemmesider www.aakershagan.no

Kontaktinformasjon
Kontakt oss Ytterligere informasjon om tilbudet kan fås ved henvendelse til ÅOA v/ass.rektor på tlf. 62 56 24 60.
Andre opplysninger
Dato oppdatert 2014-02-18