Om tjenesten
Kort beskrivelse Skolefritidsordningen er et frivillig pedagogisk tilrettelagt omsorgs- og fritidstilbud fortrinnsvis for barn i 1-4 klasse utenom skoletid. Barn med særlige behov kan få plass til og med fullført barneskole.
Kriterier/vilkår Barn i 1-4 klasse kan søke opptak i den skolekretsen de tilhører. I spesielle tilfeller kan barn i 5-7 klasse søke plass.
Om søknadsprosessen
Søknadsfrist Søknadsfristen ved hovedopptaket er 1. mars hvert år. For øvrig foretas opptak fortløpende gjennom skoleåret.
Søknaden sendes til Søknadsskjema finnes på Stange kommunes servicetorg og på den enkelte skole/SFO.
Søknadsskjemaet sendes nærmiljøskolen.
Klagemulighet Søker kan klage på vedtaket og informasjon om dette følger vedtaket jfr. §28 i forvaltningsloven. Klagen behandles internt og du vil få skriftlig tilbakemelding senest innen 3 uker.
Annen informasjon

OM TJENESTEN

Innhold og virksomhet skal preges av det enkelte barns behov for trygghet, omsorg, tilsyn, lek, ro og hvile. Kulturaktiviteter og sosial læring er andre viktige elementer i hverdagen. SFO skal bidra til større helhet og sammenheng i barnas hverdag gjennom et nært samarbeid mellom hjem, skole og nærmiljø. SFO skal ivareta det uformelle samværet med andre barn og voksne.

Arealet både ute og inne skal være egnet til formålet.

 

Hva kan du forvente av oss:

De ansatte tar barna med på utformingen av SFO hverdagen

-          SFO dagen er preget av omsorg, glede og humor

-          Du får medinnflytelse gjennom samtaler, foreldrerådet på skolen, møter og brukerundersøkelser

-          Du blir møtt med respekt og høflighet

-          Du møter reflekterte voksne med innlevelsesevne, engasjement og kompetanse

-          Du får løpende informasjon om alle forhold som berører ditt barn

 

Forhold som gjør at vi ikke alltid kan innfri forventninger

-          ved sykefravær

-          mangel på vikarer

 

Om vi ikke oppfyller forventningene vil vi at du skal si fra til:

-          SFO leder

-          Rektor eller FAU leder

 

Hva vi forventer av deg:

-          du gjør deg kjent med vedtekter, planer og rutiner i SFO

-          du holder deg orientert om det som skjer

-          du gir informasjon om viktige hendelser som kan påvirke barnas SFO hverdag

-          du melder fra til oss om ideer og forslag som kan gjøre tilbudet bedre

-          du bidrar aktivt til SFOs vurderingsarbeid

-          du melder ifra om barnet ikke kommer

 

 

ANNEN INFORMASJON

Kommunen er pålagt å ha et SFO tilbud før og etter skoletid for 1.-4. klasse.

Stange kommune har forsikring for barn til og fra skolen og i SFO tiden.

Det må søkes om plass ved SFO for hvert skoleår.

Alle ansatte i skole og SFO er underlagt forvaltningslovens regler om taushetsplikt jfr. Opplæringsloven § 15.1

Kommunestyret fastsetter betalingen i henhold til forskrift om foreldrebetaling. Det betales for 11 terminer i året.

Andre opplysninger
Dato oppdatert 2005-11-08