Om tjenesten
Kort beskrivelse Sosial rådgivningstjeneste, virksomhet barn og familie, skal i henhold til Lov om sosiale tjenester fremme økonomisk og sosial trygghet, bedre levevilkårene for vanskeligstilte, bidra til økt likeverd og likestilling samt forebygge sosiale problemer.

Det kan søkes om råd og veiledning, økonomisk hjelp samt hjelp med rus/psykiske- og sysselsettingsproblemer.

Kriterier/vilkår Innbyggere med Stange kommune som oppholdskommune kan søke om tjenester ved Sosial rådgivningstjeneste. Søkere skal i utgangspunktet være myndige personer over 18 år.
Om søknadsprosessen
Søknaden sendes til Søknad kan fremmes både skriftlig og muntlig til Virksomhet barn og familie.
Saksbehandlingstid Saksbehandlingstida kan variere på grunn av pågang av søknader/saker, og kapasiteten i tjenesten. I henhold til forvaltningsloven skal det gis et foreløpig svar etter 3 uker. Der saksbehandlingstida blir lengre enn dette sendes det vanligvis ut et orienteringsskriv.
Klagemulighet Alle vedtak som fattes i tjenesten er det klagerett på. Det er fylkesmannen i Hedmark som er klageinstans. Brukerne klager på vedtaket til sosial rådgivningstjeneste, som enten kan endre vedtaket administrativt eller sende vedtaket til fylkesmannen til endelig avgjørelse dersom det opprinnelige vedtaket opprettholdes.
Annen informasjon

OM TJENESTEN

Sosial rådgivningstjeneste har 10,6 stillingshjemler. Arbeidstida, utenom skriftlig produksjon, går i hovedsak til samarbeidsmøter med andre instanser, klientsamtaler, hjembesøk osv. Det ble fattet 3477 vedtak i henhold Lov om sosiale tjenester i 2003.      

Sosial rådgivningstjeneste har ikke kapasitet til å ta så mange samtaler som ønsket fra søkernes side. I utgangspunktet skal mottakskonsulent ta inn alle nye brukere/søkere til en førstegangssamtale. Det kan være noe ventetid for å komme inn til denne samtalen.

Ved søknader om økonomisk hjelp må søkere dokumentere skriftlig inntekter og utgifter. 

Sosial rådgivningstjeneste har siden 1/1-2000 vært organisert i 4 team; mottak, økonomi, sysselsetting og rus/psykiatri. I rus/psykiatriteam er det 1,5 stilling for miljøarbeidere.

 

Økonomisk stønad skal i utgangspunktet være en subsidiær ytelse, det vil si at alle må prøve andre muligheter før det ytes stønad.

Tjenesten har samarbeid med gjeldsrådgivertjenesten i kommunen vedr. økonomiske saker, og mange søkere henvises til denne tjenesten der det er behov. 

 

ANNEN INFORMASJON

I alle kommuner skal det være en sosialtjeneste i henhold til Lov om sosiale tjenester. Kommunen er ansvarlig for å utføre de oppgaver etter loven.   

Enhver som utfører tjeneste eller arbeid for sosialtjenesten, har taushetsplikt etter forvaltningsloven §§ 13 til 13 e.

Sosial rådgivningstjeneste holder til i Stange Rådhus, 3. et., som en prøveordning inneværende år (2004) bemannes et kontor i servicekontoret. Dette litt med tanke på en framtidig samlokalisering med trygdekontor og aetat (SATS).  

Kontaktinformasjon
Ansvarlig enhet
Virksomhet Barn og familie
Informasjon om ansvarlig enhet
Andre opplysninger
Dato oppdatert 2005-11-08