Om tjenesten
Kort beskrivelse Formålet med tilbudet er å gi grunnskoleopplæring eller opplæring i grunnleggende ferdigheter tilpasset voksne med særskilte behov.
Kriterier/vilkår Tilbudet er rettet mot voksne innbyggere i Stange kommune som ikke har eller kan få utbytte av det ordinære opplæringstilbudet for voksne, eller voksne som har særlig behov for opplæring for å kunne utvikle eller holde vedlike grunnleggende ferdigheter, jf. Opplæringsloven §4A-2.
Om søknadsprosessen
Søknadsfrist Søknadsfrist for tilbudet er 1. mars hvert år
Søknaden sendes til Søknaden sendes til Åkershagan opplærings- og aktivitetssenter, postboks 214, 2336 Stange.
Søknadsskjema kan fås ved henvendelse til Åkershagan opplærings- og aktivitetssenter (ÅOA), eller det kan lastes ned fra våre hjemmesider www.aakershagan.no.
Saksbehandlingstid For å få innvilget en søknad om voksenopplæring etter §4A-2 (Rett til spesialundervisning på grunnskolens område) må det foreligge en uttalelse fra Pedagogisk Psykologisk Tjeneste, (PPT) som tilrår en slik opplæring. Henvendelse til PPT kan gjøres direkte eller gjennom ÅOA. Svar på søknaden blir sendt ut i første halvdel av mai.
Klagemulighet Klage på vedtak sendes til rektor ved ÅOA. Orientering om klageadgang, klagefrist og framgangsmåte følger melding om vedtak.
Annen informasjon

OM TJENESTEN

For tiden er det 20 - 30 personer som mottar et voksenopplæringstilbud ved ÅOA på grunnlag av ovennevnte paragraf. For en del av disse er tilbudet kombinert med et tilbud om arbeid og aktivitet, jf. kapittel I.

 

 

ANNEN INFORMASJON

Opplæring for voksne med særskilte behov er en lovpålagt tjeneste som er hjemlet i Opplæringsloven §4A-2. Tilbudet er gratis og man har rett til skyss dersom man bor minst 4 km fra skolen, eller dersom man på grunn av funksjonshemming, sykdom eller skade har behov for transport. Det er ingen egenandel for denne transporten.

 

Opplæringstilbudet følger skoleruta i Stange kommune. Denne kan fås ved henvendelse til ÅOA eller ved å gå inn på våre hjemmesider www.aakershagan.no 

Kontaktinformasjon
Kontakt oss Spørsmål om tilbudet kan stilles til ÅOA v/ass.rektor på tlf 62 56 24 60.
Andre opplysninger
Dato oppdatert 2014-02-18